I lederen 2. januar skriver redaktør av iTromsø, Stig Jakobsen, om den planlagte fotballhallen på Bjerkaker under overskriften ”Stopp en hall”. Hans kollega i Nordlys, sjefredaktør Anders Opdahl, ”kaster seg på galoppen” noen dager etter med tittelen ”Bygg hall på Bjerkaker nå”.

Vi har levd i den villfarelsen at redaktører/sjefredaktører, som benytter seg av lederplass i sine respektive media, setter seg inn i sakene de uttaler seg om – slik at vi kan ha en viss grad av tillit til det de sier. «Selv kjenner jeg ikke godt nok til detaljene til å komme med en kvalifisert uttalelse.» (sitat Stig Jakobsen). Når disse to herrene farer så lettvint fram som de har gjort i denne saken – uten i det hele tatt å sjekke de faktiske forholdene – mister vi all tillit til kommentarer fra lederhold i begge mediene. De faktiske forhold kom godt fram i artikkelen i iTromsø – for øvrig skrevet av en av iTromsøs dyktige medarbeider.

Det er allerede vedtatt en reguleringsplan for den nye hallen på Bjerkaker som har vurdert alle innspill fra naboer og andre berørte parter. HVIS Tromsø Idrettslag VIL HA EN RASK BYGGESTART på den nye hallen er det bare å sende rammesøknad til Tromsø kommune i henhold til vedtatt reguleringsplan. Dette vil de få i løpet av kort tid – og byggingen kan starte straks de får tillatelse til igangsetting fra kommunen.

I stedet for å bygge hallen slik den er godkjent, velger Tromsø Idrettslag imidlertid å flytte plasseringen fra Strandveien og helt opp i den øvre delen av området – samt snu selve hallen på tvers i stedet for på langs av regulert område. De ønsker å legge hallen klistret helt opp mot gang- og sykkelveien. På grunn av tomtens begrensninger i bredden vil de bygge en hall som så vidt tilfredsstiller kravene til størrelse (i hht egen argumentasjon). Dette forutsetter at de MÅ få dispensasjoner fra byggegrensene (4-meter) både mot gang-/ sykkelveien og ikke minst mot naboene i Bjerkealleen. Med andre ord må de bygge nærmere tomtegrensen – som igjen blir en betydelig større ulempe for flere av naboene enn hva godkjent reguleringsplan tilsier. At naboene protesterer mot disse endringene vil de fleste anse som naturlig. Hvem vil med hånden på hjertet ha en 9 meter høy vegg på nabotomten og i tillegg nærmere enn 4-metersgrensen?

I tillegg til dette søkes det om en rekke dispensasjoner fra kravene i den vedtatte reguleringsplanen som; krav til parkeringsplasser under bakkenivå, rekkefølgebestemmelser, adkomst etc., etc. Alt i alt MANGE STORE OG BETYDELIGE ENDRINGER sett i forhold til godkjent reguleringsplan.

At TIL-systemet har mange medspillere og samarbeidspartnere, vet alle. At to sjefredaktører bruker sine ledere til å overse fakta og spille på samme mantra er derfor ikke direkte overraskende. For alle disse er det sikkert grei å ”valse over” noen naboer – det betyr så lite i den store sammenhengen. I så måte blir det interessant å se hva kommunen beslutter i sakens anledning.

Begge redaktørene bidrar bevisst eller ubevisst (vi vet ikke hva som er verst) til å hausse opp og skape DEN STORE MISFORSTÅELSEN; at det er naboene som forsøker å trenere byggingen av den nye hallen. Treneringen står Tromsø idrettslag for selv – all den tid de velger å ikke følge godkjent reguleringsplan.