UIT-professor Even Arntzen forteller til iTromsø at han har meldt seg inn i Nidaros sosialdemokratiske forum. Vi respekterer selvsagt Arntzens valg av partilag, men vi kan ikke med vår beste vilje se at begrunnelsen han gir er riktig.

Nidaros sin leder Trond Giske er slett ikke kneblet med partiets nye vedtekter. Han har fremdeles alle muligheter til å bli medlem der han selv vil, inneha verv og ytre seg på de plattformer han måtte ønske, på lik linje med andre medlemmer i partiet.

Men også Giske må forholde seg til rammer som legges for politisk aktivitet, blant annet retningslinjer som skal sikre medlemmene lik tilgang til politisk deltakelse og innflytelse. Det er dette de nye vedtektene skal sørge for. Og med disse endringene vil Arbeiderpartiet få et regelverk som er i tråd med gjeldende regler i de fleste andre partier.

Det var Arbeiderpartiets landsmøte som i 2021 besluttet å sette ned et utvalg for bred gjennomgang av partiets vedtekter, blant annet for å se på reglene for medlemskap. Vi vil peke på at utvalget var i gang med arbeidet før Trond Giske ble leder i lokallaget Nidaros i Trondheim. Det er med andre ord ingen vedtektsendringer som er spesielt myntet på dette laget, som noen ser ut til å tro, men et arbeid som skal styrke medlemsdemokratiet i partiet generelt.

Arbeiderpartiets politikk må alltid ta utgangspunkt i folks erfaringer lokalt. Det er fylkespartiene som velger delegater til landsmøtet, partiets øverste organ. Da er det viktig at de som velges kjenner den regionen man skal representere og de utfordringene som fins. Det er summen av kunnskap, erfaringer, klokskap og synspunkter hos fylkesdelegasjonene fra hele landet som til sammen bestemmer hva som skal være Arbeiderpartiets politikk – gjennom de vedtak man gjør på landsmøtet.

Forslaget til nye vedtekter tar til orde for at det må være en tydelig sammenheng mellom bosted og den representative makten medlemmene skal ha lokalt. Det enkelte partimedlems rettigheter knyttes opp mot der man er folkeregistrert og bosatt, der man har sin hverdag og lever sitt liv. Samtidig skal partiets medlemmer fremdeles ha frihet til å forankre sitt medlemskap der man måtte ønske, uavhengig av hvor man bor. Vedtektsutvalgets forslag ble nylig enstemmig vedtatt av Arbeiderpartiets landsstyre.

Lokallaget Nidaros i Trondheim utfordrer disse prinsippene, fordi svært mange av lagets medlemmer er utenbys fra. Arbeiderpartiene i Trondheim og Trøndelag har meldt at de opplever dette som problematisk. Størrelsen på lokallaget, medregnet medlemmer fra andre deler av landet, ble tungen på vektskåla da Trondheim Arbeiderparti nylig skulle velge ny leder. Nidaros sin størrelse vil også kunne gå ut over distriktenes representasjon når Trøndelag skal velge sin delegasjon til Arbeiderpartiets landsmøte i mai, dersom man skulle følge gammelt regelverk.

De nye reglene skal rett og slett sikre at lokalpolitikken blir på lokale hender. Det er folk som bor og lever i Tromsø som skal styre politikken i vår kommune og det er folk i Troms som skal bestemme i fylkespolitikken. Tromsø Arbeiderparti vil gjøre det spennende for politisk engasjerte mennesker å være med i partiet vårt. Uansett om man er universitetsansatt, fagarbeider, uføretrygdet, lærer eller pensjonist – alle skal finne en plass i Tromsø Arbeiderparti.

På våre medlemsmøter har vi tatt opp mange viktige temaer med dyktige eksterne og interne innledere. Det er ikke bare Nidaros som har nasjonale saker på dagsorden. Energi, klima, strømpriser, helse, fiskeri og samferdsel – det meste har vært oppe på våre debattmøter. Og som lokalparti vet vi at nasjonale saker ofte også er relevante for lokalpolitikken.

Vi håper Even Arntzen finner seg til rette i sitt nye partilag. Skulle han derimot tenke at det er triveligere og mer interessant å bli aktiv her i Tromsø hvor han bor, er han hjertelig velkommen som medlem i Tromsø Arbeiderparti