Prosessen fram mot avgjørelsen den gang da er dessverre preget av svake konsekvensutredninger, særlig for naturmangfold, dyreliv og friluftsliv. Vi går sterkt imot disse planene og mener at her må Tromsø kommune redde det som reddes kan, og rette opp i feilene som ble begått da dette ble vedtatt! Tar du turen opp i skogen på Solneset kan man vurdere det store omfanget selv- byggegrensa er merket oransje!

Hva holder vi nå på å miste i Tromsøyas siste «villmark»?

Området som planlegges utbygd på Solneset er for den gjengse bruker av området en del av bymarka i Tromsø og slik må den også behandles- bymarka er spesielt viktig for friluftsliv i en by! For å vise til omfanget: Fra Solneset skolegrense til Skihytta er det 740 meter i luftlinje. Øverste blokka på 5 etasjer er planlagt reist 340 meter inn i marka fra skolegjerdet. Det er nær halve arealet mellom skolen og Skihytta!

Dette er et friluftsområde med mangfoldig bruk. Her lufter folk hundene sine i den mye brukte «hundeløypa» som går tvers gjennom utbyggingsområdet, tur- og orienteringskart viser at det går enormt mange stier i området – både opp i marka og på tvers. Det er svært mye brukte stisykkelløyper i området og av mange stisyklister regnes området mellom Skihytta og Solneset/rideskolen som det beste området med flytstier bynært i Tromsø. Rideskolen bruker stiene til ridning. Turgåere, treningsgrupper, barnehager, skoler og soppsankere er andre flittige brukere.

Myra der øverste blokka skal stå, om utbyggingen gjennomføres til fulle, er den eneste mørke plassen i denne delen av marka der en har vid horisont og ikke ser lys fra bebyggelsen. Dette er et område tettpakket med nærturkvaliteter- en drøm for de fleste byer som satser på folkehelsa til sine innbyggere! Et område som er viktig for dem som ønsker å se nattehimmelen, som søker seg til den minst berørte og mest rolige delen av marka på øya. Området som skal bygges ned er også nærnaturen til en hel barneskole! Hva skjedde med løftet om mer uteskole?

Hva med naturmangfold og dyreliv?

Hvem kan du møte i Tromsøyas siste villmark? Lokale brukere av området rapporterer om møter med lappugla, hornugla, hønsehauk, elg, ferske revespor, rein, røyskatt og oter i det planlagte byggeområdet, alt observert innenfor et par ukers tid. En slik diversitet midt i en by- hvor verdifullt er ikke det? – Men igjen, mangelfulle konsekvensutredninger og saksutredning ellers, har dessverre ikke lyktes med å belyse disse naturverdiene i vår nærnatur.

Når det gjelder biologisk mangfold er området svært verdifullt i regional sammenheng, medlemmer av Nordnorsk Botanisk Forening har dokumentert rødlistede arter fra Solneset gjennom innsamling og innlegging av data i Artsobservasjoner. Deres observasjoner viser et svært høyt artsmangfold av karplanter, lav, mose og fugl i myr og gammelskog – dessverre ikke utredet i saksprosessen, men i en pågående natur- og klimakrise burde det ikke være tvil om verdien av disse på en øy hvor store deler av naturen allerede er nedbygget!

Nå håper vi politikerne i Tromsø kommer på banen og gjør alt de kan for å reversere disse planene og redde det som reddes kan! Å legge opp til boligfelt i et område som ikke engang kan tilrettelegges for kollektivtrafikk, mens man samtidig tar et digert jafs av marka til folk, planter og dyr- det går bare ikke i 2021!