Voldtekt er et omfattende samfunnsproblem, både globalt og i vårt eget land. Ifølge Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020 oppgir over 6 prosent av kvinner i aldersgruppen 16–24 år å ha blitt utsatt for voldtekt i 2020, mot bare rundt én prosent unge menn. Det betyr faktisk at mer enn 1 av 20 unge kvinner opplevde å bli utsatt for en voldtekt i 2020. Det er et skremmende stort tall, og virkelig viktig at dette blir tatt på alvor, også i det forebyggende arbeidet mot voldtekt og seksuelle overgrep.

Straffelovens nåværende voldtektsbestemmelse inneholder ikke et krav om at den seksuelle omgangen skal være frivillig, men begrenses i stedet til å beskrive bestemte omstendigheter som utelukker et gyldig samtykke, slik som bruk av vold, truende adferd eller bevisstløshet.

Men fraværet av et «nei» er ikke et «ja». Det er flere grunner til at noen kanskje ikke kan si «nei», inkludert tidligere erfaringer, maktforhold, tvang, og frykt for ikke å bli hørt.

Seksuell omgang uten fritt og gjensidig samtykke defineres som voldtekt i flere internasjonale menneskerettighetskonvensjoner, inkludert Europarådets Konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og i nære relasjoner (Istanbul-konvensjonen), som Norge har forpliktet seg til å følge.

Mange land har allerede innført en samtykkebasert voldtektsbestemmelse, deriblant vårt naboland Sverige.

Amnesty har lenge arbeidet for at Norge skal tydeliggjøre straffelovens voldtektsbestemmelse slik at alle tilfeller av seksuell omgang uten samtykke kan bli rettsforfulgt som voldtekt. En slik samtykkelov vil gi voldtektsutsatte bedre rettstrygghet og kan samtidig virke holdningsendrende og forebyggende.

Regjeringen har i sin politiske plattform sagt at de skal utrede en samtykkelov. Straffelovrådet skal i desember 2022 legge fram sin gjennomgang av straffelovens kapittel om seksuallovbrudd. Deretter vil det bli utarbeidet et konkret forslag til samtykkelov som så legges fram for Stortinget.

Vær med og vis et synlig engasjement for samtykkelov på den internasjonale kvinnedagen 8. mars!