Tirsdag 21. juni starter Jernbaneverket sitt KVU-verksted i Tromsø.

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for Nord-Norgebanen. Utredningen skal vurdere ulike løsninger for jernbane på strekningen Fauske – Tromsø, med mulig sidelinje til Harstad.

En hel rekke nordnorske aktører er invitert: Kommuner, fylkeskommuner, statsforvaltere, regionråd, næringsforeninger, sentrale havner, forsvaret, NHO, LO, Statens vegvesen, NVE, Sjømat Norge, Norges sjømatråd, Sametinget og reinbeitedistrikter, Avinor AS, kystverket, Naturvernforbundet, Arktisk jernbaneforum, Jernbaneforum Nord, Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen, Tromskomiteen for jernbane og Jernbane Nord AS.

I tillegg til KVU: Nord-Norgebanen (Støre-regjeringen) er Statens vegvesen i gang med KVU: Transportløsninger for Nord-Norge (Solberg-regjeringen). Sistnevnte tar for seg både vei, tog, fly og sjøtransport. Begge utredningene skal være ferdig sommeren 2023, og så starter prosessen med revidert Nasjonal Transportplan som skal behandles av Stortinget sommeren/høsten 2025.

Nord-Norgebanen har vært utredet tidligere, i 1981, 1992, 2011 og 2019. Neste år er det faktisk 100 år siden Stortinget vedtok å bygge jernbane fra Setermoen til Balsfjord. Vi venter fortsatt på bevilgningene til den delen av Nord-Norgebanen.

Både pandemien, krigen i Ukraina og det faktum at Finland og Sverige blir medlemmer i NATO viser hvor raskt rammebetingelsene kan endre seg i dagens verden. Den politiske, økonomiske, miljømessige og teknologiske utviklingen går stadig fortere.

Norge påvirkes i stadig større grad av det som skjer i Europa og verden ellers. Miljøkravene, som også Nord-Norge må forholde seg til, kommer til å ramme sjømatnæringa hardt. EUs grønne vekststrategi, «European Green Deal», vil legge store restriksjoner på landeveistransporten. Allerede på strekninger fra 300, 500 kilometer og lengre blir biltransporten som bruker fossilt brensel påført avgifter for å få ned klimautslippene.

Er vi foret med så mange negative offentlige utredninger og avisuttalelser over så lang tid at vi har sluttet å tenke sjøl? Hvorfor er det så urimelig å tenke seg at Finnmark og Troms bør ha sin del av de 400 milliardene som de siste 20 årene er bevilget til jernbane i Nasjonal Transportplan?

Vi er blitt fortalt at det er så lite folk i Nord-Norge, nord for Narvik, at å be om penger til et luftslott som jernbane har ikke Norge råd til. Det er jo i sør man trenger å frakte folk, vi har jo E6-en. Jeg er kommet til den konklusjon at man i sør frykter at dersom man bevilger penger til jernbane i nord så vil også samarbeid med Finland og Sverige forsterke kravet om grensekryssende traseer, og det har de rett.

Hvorfor er ikke Troms representert i Stortingets finanskomité og – Transport og kommunikasjonskomité? Er det ingen av de 6 stortingsrepresentantene fra Troms som har satt komiteene på ønskelista de siste 12 årene? Eller det slik at «influenserne» på tinget har «plassert» representantene fra Troms i komiteer der de ikke har noe med samferdsel å gjøre?

I statistikken som deltakerne på KVU verkstedet vil få presenter utgjør Nordnorsk eksport/import av fisk 4 prosent i volum og 6 prosent i verdi. Det kan umulig være riktig, tatt i betraktning at eksportverdien av sjømat fra Nord-Norge allerede er på over 50 milliarder. Over Ofotbanen alene ble det i 2021 sendt 240 tusen tonn fersk fisk til Padborg i Danmark. Den Norske kvoten av torsk, hyse, lodde, blåkveite og uer i 2022 (Sone VII=III+IV-V+IV) er på 767.265 tusen tonn, og i tillegg kommer flere tusen tonn av andre fiskeslag. Mye av fisken landes i Nord-Norge.

Til alle de fra Nord-Norge som deltar på Verkstedet på tirsdag. Sett Nord-Norgebanen høyt oppe på prioriteringslisten. Mens vi har ventet på bevilgninger til jernbane etter at banen ble ført fram til Bodø i 1962, har man bygget 400 kilometer med ny jernbane i Nord Sverige.

Nå må vi samle oss, alle som er for bygging av Nord-Norgebanen. Samhold gir styrke. Og så får vi heller i ettertid krangle om hvem som skal ha æren for at Nord-Norgebanen ble bygget.