I onsdagens utgave av Nordlys fremmer Ragni Løkholm Ramberg og Tone Marie Myklevoll fra Tromsø Arbeiderparti et forslag om å nekte barn å få begynne i barnehagen med mindre de er vaksinerte på forhånd. Ikke bare det, de skal nektes tilgang til alle kommunale aktivitetstilbud. Dette vil med andre ord si at Tromsø Arbeiderparti ønsker å gjeninnføre tvangstankegangen i det norske helsevesenet.

Nøyaktig hvorfor Arbeiderpartiet ønsker å straffe barna, som tross alt ikke har påvirkningskraft i sin egen situasjon, forblir et mysterie for meg. For la oss bare ha det sagt helt klart og tydelig; det er barna som ikke får gå i barnehage som er taperne i dette forslaget, ikke foreldrene. Høyre tar utgangspunkt i hva som er det beste for det enkelte barnet når vi utvikler vår politikk. At politikere skal nekte barn muligheten til å sosialiseres sammen med sine jevnaldrende er ikke til det beste for noen.

Et godt faglig fundament er helt avgjørende når man skal utvikle politikk. I denne saken virker det ikke som at representantene fra Arbeiderpartiet har satt seg inn i situasjonen i kommunen før de sprang til media. Personlig har jeg tatt meg bryet med å forhøre meg med kommuneoverlegen og andre fagfolk som jobber med denne problemstillingen i forkant av dette innlegget. Tilbakemeldingene jeg har fått er at vaksinasjonsdekningen ikke anses som et problem i kommunen vår.

Jeg mener også det er viktig at barn vaksineres. Forskjellen er at jeg er overbevist om at nøkkelen til en desto høyere dekningsgrad enn den vi har i dag er kunnskap, ikke tvang. Tromsø kommune har allerede høy vaksinasjonsdekning. Totalt sett ligger dekningen i Tromsø på rundt 97 prosent. I Norge har vi nesten 100 prosent oppslutning rundt helsestasjonsprogrammet, og sammenlignet med andre land er vaksinasjonsdekningen svært høy.

Det er grovt urettferdig mot helsepersonellet som gjør en viktig og god jobb med vaksinering av barn i dag om de plutselig skal assosieres med negative sanksjoner og tvang. Vi må ha tillit til helsepersonellet og den jobben de gjør med informering og oppfølging av småbarnsforeldre. Vi har dessuten en vaksinasjonstjeneste i Tromsø med høy kompetanse på smittevernberedskap. Jeg kan blant annet minne om at Tromsø ble valgt som en av fire «havner» i forbindelse med ebolautbruddet i fjor.

Jeg må spørre meg om denne saken bare er et resultat av en manglende evne hos Tromsø Arbeiderparti til å skape ny politikk. Det kan se ut til at løsningen deres på den åpenbare idétørken er å finne på problemer hvor de ikke eksisterer. De overser også glatt faktorer som hvor mye ekstra byråkrati gjennomføring av tvangsvaksineringen vil medføre, og hvor tidkrevende prosessen blir når også rettsvesenet skal blandes inn. Vi har allerede en meget sterk lovgivning knyttet til disse problemstillingene.

Ikke bare fremmer Ramberg og Myklevoll en sak som har et vaklende faglig fundament som ikke er representativt for situasjonen i kommunen, spørsmålet om tvangsvaksinasjon er også omstridt internt i deres eget parti. På Arbeiderpartiets landsmøte gikk et knapt flertall inn for at det skulle søkes om en prøveordning med obligatorisk vaksinering av meslinger i Oslo.

Tvang innenfor helsesektoren blir fort et minefelt. Ikke bare er det kritikkverdig å straffe barna for hva foreldrene deres bestemmer for dem, det er også etisk problematisk å tvinge foreldre til å gjøre noe de tror er skadelig for barnet sitt. Forslaget til Ramberg og Myklevoll er usolidarisk og udemokratisk.

Dersom det er slik at representantene fra Arbeiderpartiet opprettholder forslaget sitt vil jeg stille dem følgende spørsmål; hvem er det dere ikke har tillit til? Har dere ikke tillit til fagfolkene som sier at dette ikke er et problem i kommunen vår? Har dere ikke tillit til foreldre som bare vil det beste for barna sine? Eller har dere ikke tillit til helsepersonellet som daglig jobber med problemstillinger knyttet til vaksinasjon og oppfølging av småbarnsforeldre?

Personlig ønsker jeg et helsevesen som bygger på kunnskap, frihet og tillit, heller enn tvang og sanksjoner.

Jeg mener også det er viktig at barn vaksineres. Forskjellen er at jeg er overbevist om at nøkkelen til en desto høyere dekningsgrad enn den vi har i dag er kunnskap, ikke tvang.