I 2004 overtok KS forhandlingsansvaret for grunnskolen, den videregående opplæringen, og voksenopplæringen, og siden da har lærernes lønnsutvikling vært svak.

Etter mellomoppgjøret i 2019 ble det nedsatt et utvalg som skulle undersøke lærernes lønnsutvikling etter at KS overtok – utvalget konkluderte med at lærerne over tid hadde hatt en mye svakere lønnsvekst enn andre ansatte i kommuner og fylkeskommuner. KS har arrogant valgt å se helt bort fra utvalgets konklusjoner.

I hovedtariffoppgjøret 2022 så KS igjen helt bort fra lærernes svake lønnsutvikling over år, og lærerne ble med det presset til streik. Streiken ble uten reell begrunnelse fra regjeringen stoppet med tvungen lønnsnemnd 27. september.

Rikslønnsnemnda brukte deretter over 4 måneder på å komme med sin kjennelse som nærmest var en kopi av grunnlaget lærerne hadde gått til streik på – men med virkningsdato 27. september og ikke 1. mai, som var virkningsdato for de andre i offentlig sektor.

Arbeidsgiverne har med det spart mange millioner på streiken mens lærerne har tapt og blitt straffet økonomisk for å ha streiket. På bakgrunn av dette er det betimelig å stille spørsmål med om lærerne i praksis har streikerett eller dette bare er en teoretisk liksomkonstruksjon?

En lærerkrise har vært varslet over lang tid, og KS uttrykte mangel på respekt for lærerne, tvungen lønnsnemnd uten grunnlag, og til sist rikslønnsnemndas kjennelse, har gjort at flukten fra læreryrket og lærerutdanningen har eskalert. Dette vil få konsekvenser for hele samfunnet, og bør få varsellampene til å blinke hos alle.

I forbindelse med lærerstreiken i 2022 uttrykte direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø, flere ganger at de som underviser i skolen strengt tatt ikke behøver å ha lærerutdanning. Dette er mildt sagt oppsiktsvekkende uttalelser som dessverre i altfor liten grad har vært politisk motsagt.

Det er de facto de høyt utdannede og kompetente lærerne i grunnskolen, den videregående opplæringen og voksenopplæringen som har utdannet Norges befolkning, og med det lagt det helt nødvendige grunnlaget for et faglig opplyst og fungerende samfunn. Er det ikke slik vi vil ha det for dagens og morgendagens elever også?

Hvordan vil det norske samfunnet bli med Gangsø og KS sin strategi – at høyt utdannede og kompetente lærere i grunnutdanning, videregående opplæring og voksenopplæring erstattes med ufaglærte?

Rødt Troms vil gjøre sitt for å støtte lærernes lønns- og profesjonskamp gjennom å jobbe for at Troms fylkeskommune skal være en pådriver mot KS for å bedre lærernes lønns- og arbeidsvilkår samt jobbe for å få lærer stadfestet som beskyttet yrkestittel.

Rødt Troms utfordrer de ansvarlige politikerne på alle nivåer og i alle partier til å komme på banen og aktivt støtte lærernes lønns- og profesjonskamp nå. Det haster, og er helt nødvendig for å sikre kompetente lærere og kvalitet i utdanningen i grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring også i fremtiden.

Uttalelsen ble vedtatt på årsmøte i Rødt Troms 19. mars 2023.