Røde Kors slår alarm og etterlyser nok ansatte og økt satsing på livskvalitet for eldre. Vi i Helsefagarbeiderforbundet i Delta kunne ikke vært mer enig. Røde Kors er i dag ute og viser til egen undersøkelse som viser alarmerende funn knyttet til forsømmelse og vold for eldre på norske sykehjem. Blant annet har halvparten av de eldre opplevd eller vært vitne til forsømmelse og vold.

Disse funnene er helt uakseptable og må tas på det høyeste alvor og føre til konkrete endringer ute i kommunene. Eldre skal oppleve trygghet og en god hverdag på norske sykehjem, og pårørende skal være trygge på at deres nærmeste blir tatt imot på en god måte. Helsefagarbeidere er den største yrkesgruppen i eldreomsorgen og vi vil med dette som utgangspunkt dele våre perspektiver på hva vi mener er viktig for å møte disse utfordringene.

For det første er det avgjørende og styrke grunnbemanningen og det å ha nok folk på jobb. Dette krever økte bevilgninger og en styrket satsing på helsetjenesten utover dagens nivå. I dette arbeidet vil også det å bygge en heltidskultur stå helt sentralt.

For det andre må man satse på helsefagarbeiderne og deres kompetanse. Dette innebærer både at flere uten formell kompetanse skal ta fagbrev og en økt satsing på høyere yrkesfaglig utdanning. I tillegg må man også styrke muligheten til læring på arbeidsplassen og gi rom og tid til veiledning og refleksjon.

Det er også et stort potensial i å utnytte de ansattes kompetanse bedre og det å jobbe for en bedre oppgavedeling mellom yrkesgruppene. I dette ligger det også at arbeidsgivere må vite hva helsefagarbeidernes kompetanse er. Man må bekjempe fastlåste holdninger om hvilke yrkesgrupper som skal gjøre hvilke oppgaver. Utgangspunktet må være hvilke oppgaver som skal løses og hvilken kompetanse som trengs for å løse oppgavene.