Veksten i turistnæringa i Nordland er stor. Vår beitebruk med landbruk og reindrift her langt mot nord er unik i verden og dermed en viktig bit av Norsk reiseliv. I tillegg blir Troms og Nordland regnet som de to beste beitefylkene i landet i følge NIBIO.

I NIBIO sin rapport «Verdiskaping og sysselsetting av jordbruket i Nordland» har sauenæringa i Nordland en verdiskaping på 215 millioner kroner og sysselsetter omtrent 995 årsverk. Sammen med reindrifta gir dette kraftige ringvirkninger i samfunnet vårt både med tanke på videreforedling, forvaltning og bosettingsmønster.

På den andre siden har Nordland i dag ansvar for en betydelig rovdyrstamme, med 10 årlige ynglinger på jerv, 10 familiegrupper på gaupe og 1 årlig yngling på bjørn.

I følge landbruksdirektoratet sitt ressursregnskap for 2015 / 2016 er utfordringene i reindrifta svært stor. En viser til et tap på 53 prosent av reinkalver til fredet rovvilt, til tross for at bestandsmålene ikke er oppnådd fullt ut.

Tapene i både reindriftsnæring og sauenæring er mange steder alt for store til å opprettholde en bærekraftig beitebruk. Det skaper konflikt i mellom forvaltning og næring, og det er en betydelig frykt for at samisk kultur og lokalsamfunn kan bli ødelagt. For mange beitebrukere vil det være få alternative sysselsettingsmuligheter, noe som betyr at dersom beitebruken opphører, så vil dette føre til fraflytting og forgubbing. Dette er noe som Nordland fylke sliter mer enn nok med fra før av.

Nordland Sp menert det nå er på tide at Stortinget tar en ny gjennomgang av bestandsmåla for de store rovdyra, med mål om å redusere rovdyras bestandsnivå i Nordland