Det er kanskje ikke så mange som tenker på Norge som en romnasjon, med store ambisjoner for rombasert virksomhet. Det er det all grunn til at enda flere nå begynner å tenke på, for i takt med den teknologiske utviklingen får verdensrommet en stadig mer sentral del i verdens teknologiutvikling. Og i aksen Svalbard – Tromsø – Narvik – Andøya foregår daglig en nasjonal verdikjede med verdensledende industri, høyteknologisk infrastruktur og fremragende romforskning.

foto
INNLEGGSFORFATTER: Bjørn Inge Mo (Ap), fylkesrådsleder i Troms og Finnmark. Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Satellittdata er blitt stadig viktigere for informasjonsgrunnlaget stadig flere trenger for å løse grunnleggende oppgaver. Ikke bare innen klima- og miljøovervåking, is- og værvarsling og navigasjon, men også for å løse mange grunnleggende oppgaver innen forvaltning og næringsliv.

For å fatte gode beslutninger, trenger man informasjon. Ikke minst i nordområdene, med våre enorme havområder, polarisen, fiskeri, sikkerhetsspørsmål og klimaovervåking. Og med den (dessverre) stadige akselererende issmeltingen rundt Nordpolen, vil skipstrafikken kunne øke betraktelig i arktiske farvann.

Derfor ba Stortinget regjeringen om en utredning for etablering av et nasjonalt senter for rombasert virksomhet. Som fylkesrådsleder vil jeg uttrykke vår støtte til Tromsø som nasjonal hovedstad for rombasert virksomhet.

Tromsø har landets største miljø innen satellittbasert jordobservasjon, med omtrent 500 ansatte og en omsetning på cirka 1,5 milliarder kroner. Tromsø har også mange storforbrukere av rominformasjon gjennom Norsk Polarinstitutt, Meteorologisk institutt, Barents Watch, Havforskningsinstituttet og Akvaplan-niva. På Andøya foregår en formidabel oppbygging av kommersiell utskytingsinfrastruktur for småsatellitter. I Narvik finner vi Norges eneste studieprogram i satellitteknologi, og Svalbard Satellite Station er i dag verdens største polare satellittstasjon.

I denne aksen er det riktig og viktig å etablere det nasjonale senteret for rombasert virksomhet i Tromsø, og jeg stiller meg fullt og helt bak professorene ved UiT – Norges arktiske universitet, Torbjørn Eltoft, Camilla Brekke og Raymond Kristiansens ord i en nylig avlagt kronikk; «- På denne bakgrunn vil vi argumentere for at det er både betimelig og fornuftig å etablere et nasjonalt forsknings- og innovasjonssenter innen jordobservasjon som til fulle utnytter vår infrastruktur og vårt medlemskap i ESA og romprogrammene i EU. Senteret skal øke verdiskapning gjennom å styrke leveransen av romteknologibaserte tjenester. Det skal styrke kunnskapsutvikling og innovasjon basert på jordobservasjonsdata og satellitteknologi, og sammen med utdanningsinstitusjoner og industri sikre relevant kompetanse og utdanning innen feltet.»

Et nasjonalt senter for rombasert virksomhet plassert i Tromsø, vil både bygge på Tromsø som en fullverdig klynge med forskning, utdanning, næringsvirksomhet og forvaltning, og gjennom et slikt regionalt samarbeid befeste aksen Svalbard – Tromsø – Narvik – Andøya som en komplett nasjonal verdikjede for romteknologiutvikling.