Det har lenge vært diskusjon og interesse rundt ideen om å forlenge den nasjonale jernbanen til Kirkenes. Stemmen til Einar Sørensen i avisa Nordlys, som avviser at Norgesbanen er skrinlagt, bidrar til å holde debatten levende. Diskusjonen setter søkelys på hvor man bør starte denne formidable oppgaven. Noen ser for seg en begynnelse med byggingen av strekningen Tromsø-Narvik, med dobbeltspor som binder Norge til Sverige.

Men hvorfor er det så presserende å utvide den nasjonale jernbanen for å omfatte hele landet fra sør til nord? Dette handler om mer enn bare effektiv transport. Det handler om å skape en følelse av enhet og sammenheng over hele landet. I en tid der avstander kan virke store og kulturelle forskjeller kan være betydelige, vil en moderne og effektiv jernbane kunne binde landet sammen på en måte som veier og lufttransport ikke kan.

Historisk sett har transport vært avgjørende for å opprettholde et lands samhørighet. Tilbake for rundt tusen år siden, da Kong Magnus Lagabøte regjerte, innså man allerede da betydningen av å flytte mennesker og varer på en effektiv måte for å holde landet samlet.

Forestill deg Norge som et land der jernbanen er en levende puls som binder nord og sør, øst og vest sammen. Dette vil ikke bare føre til økt handel og utvikling, men også utnytte ressursene i de ulike regionene på en mer bærekraftig og effektiv måte. Fra rike sjømat- og beitemarks matressurser i nord til verdifulle mineralforekomster og skogområder i sør – jernbanen vil være ryggraden i en nasjonaløkonomi som er både sterk og sammenhengende.

På tross av at vi lever i 2024, er den nasjonale jernbanen kun kommet til Fauske i nord. Dette til tross for at vi har betydelige ressurser til rådighet, inkludert oljefondet som flommer over av penger. Det er på tide å se nordover, helt øst til Kirkenes og videre, for å virkelig realisere potensialet til hele landet.

I tillegg til de økonomiske og kulturelle fordelene, vil en nasjonal jernbane være av avgjørende betydning for nasjonal sikkerhet og beredskap. I en tid der geopolitiske spenninger kan eskalere raskt, vil en pålitelig jernbaneinfrastruktur være en nøkkelressurs for å sikre rask og effektiv forflytning av både mennesker og militært utstyr.

Eksempler fra andre land, som Alaska i USA, viser tydelig hvilken utviklingskraft en jernbaneinfrastruktur kan ha. Den skaper ikke bare muligheter for handel og transport, men også for utvikling av nye samfunn og økonomier langs dens rute.

I dag står vi overfor en unik mulighet til å forme fremtiden til Norge gjennom investering i en moderne og bærekraftig jernbane. Dette er ikke bare en infrastrukturinvestering, men en investering i landets fremtid og dets mennesker.

Når det gjelder kostnadene, anslås det at strekningen fra Fauske til Tromsø alene vil kreve investeringer på rundt 180 milliarder kroner. Dette beløpet kan virke formidabelt, men det må sees i lys av de mulige fordelene det vil bringe til landet og dets innbyggere på lang sikt. Og husk, investering kostnadene avskrives over 100 år!

Mens historien har vist oss betydningen av store infrastrukturprosjekter som jernbanen mellom Oslo og Bergen, må vi også være klar over at dagens utfordringer og prioriteringer er annerledes. Norge står overfor nye og komplekse utfordringer, og en moderne nasjonal jernbane vil være en viktig brikke i å møte disse utfordringene på en effektiv og bærekraftig måte.

For å summere opp. Her er noen utfyllende argumenter for forlengelsen av den nasjonale Nord-Norges jernbanen:

1.     Reduksjon av veitrafikk: Beregning av den eksisterende trailerflåtens kilometertall viser et betydelig potensial for overføring av gods fra vei til jernbane. Dette vil redusere slitasje på veinettet og bidra til bedre trafikksikkerhet.

2.     Langsiktige arbeidsplasser: Byggingen av Nord-Norgebanen vil skape en betydelig mengde arbeidsplasser innen anleggssektoren over flere tiår. Dette inkluderer ikke bare anleggsarbeidere, men også arbeid innen norsk industri og ingeniørfag.

3.     Teknologisk utvikling: Byggingen av jernbanen vil fremme utviklingen av ny teknologi innen både betong- og jernbanebygging, noe som kan bidra til økt effektivitet og kostnadsbesparelser i fremtidige prosjekter.

4.     Internasjonale eksempler: Andre land med lignende topografiske utfordringer, som Sveits, har lykkes med å bygge omfattende jernbanenettverk. Dette viser at det er mulig å overvinne utfordringer og utnytte de positive effektene av jernbanen i kupert terreng.

5.     Industriell utvikling: Byggingen av Nord-Norgebanen vil bidra til å utnytte og utvikle landets eksisterende stål- og ingeniørindustri, som tidligere har vært fokusert på olje- og offshoresektoren.

6.     Økonomi spredning: Utviklingen av næringsliv, jordbruk og mineralutvinning langs jernbanen vil stimulere økonomisk vekst i regionen og bidra til å styrke lokaløkonomien.

7.     Bosetting og regional utvikling: Nord-Norgebanen vil styrke bosettingen i nord og bidra til å utvikle regionen ved å gjøre det mer attraktivt for både bosettere og næringsliv.

8.     Miljøfordeler: Jernbanen vil gi miljøvennlig transport ved å utnytte landets rene kraftkilder som vannkraft og redusere utslippene fra veitrafikken.

9.     Transportkostnader og -effektivitet: Jernbanen vil sannsynligvis redusere transportkostnadene på lang sikt og gi mer stabil og raskere transport, samtidig som den reduserer antall trafikkulykker.

10.Turistattraksjon: Nord-Norgebanen vil også fungere som en turistmagnet, og tiltrekke seg besøkende som ønsker å oppleve den spektakulære naturen langs jernbaneruten.

11. Ryggrad i offentlig transport: Nord-Norgebanen vil danne ryggraden i landets offentlige transportnettverk og gi et miljøvennlig og bærekraftig alternativ for reisende.

12. Investering i fremtiden: Kostnadene for Nord-Norgebanen bør sees som en investering i landets fremtid og miljøet, ikke bare som utgifter. Som dog avskrives over 100 år!

13. Betydning for nasjonal sikkerhet: Jernbanen vil også spille en viktig rolle for landets forsvar ved å sikre rask og effektiv transport av militære ressurser og personell. Dette i samarbeid, men våre naboland, som Sverige og Finland. Kostnadene til forlengelsen av jernbanen passer rett inn i vårt 2 prosentsmål til forsvarsutgiftene!

Disse argumentene illustrerer de mulige fordelene og nødvendigheten av å bygge Nord-Norgebanen for å fremme økonomisk vekst, miljøbevissthet og regional utvikling.