I festtaler og mange andre sammenhenger snakker våre politikere i positive vendinger om frivillighet og dugnadsånd som en av pilarene i vårt samfunn, og det er stor enighet om at uten frivilligheten stopper Norge. Når forslaget til et statsbudsjett foreligger, viser det seg at nettopp kultur og frivillighet blir ofret for å kunne finansiere høyresidens fanesaker.

Å prioritere betyr å tilgodese enkelte saker. Det som sjelden blir nevnt, er at prioritering samtidig betyr desavuering av andre saker. Her slår populismen inn med full tyngde. Kultur var totalt fraværende i valgkampen, og her må alle partier ta sin del av ansvaret.

Årsaken til at det ble slik er jo at «folk flest» ikke merker så mye til hva kultur betyr for oss alle. Saken «kultur», er derfor lite egnet til å sanke stemmer, og blir derfor ofret på populismens alter.

Kulturelle aktiviteter har uendelig mye å si for oss. Kultur er ei næring, og betyr ikke lite rent økonomisk. Det er gjort kalkyler på hvor mye utgifter kulturelle aktiviteter sparer samfunnet for. Undersøkelse viser at for hver krone det investeres i kultur, får en opptil 4 kroner igjen. Kultur betyr mye for bosetting og levende lokalsamfunn.

Kultur betyr et sunt liv, og dermed sparte helsekostnader for samfunnet. Dette er vitenskapelig bevist gjennom en rekke undersøkelser.For eksempel er det bevist at sangere og de som spiller blåseinstrumenter er sterkt underrepresenterte når det gjelde hjerte-/karsykdommer.

Kultur betyr et mer robust sosialt liv for veldig mange. Titusener finner i koret, korpset, samspillsgruppene, husflidslagene, språkgruppene og alle andre slike tiltak fellesskap og sosial tilhørighet.

Kulturelle aktiviteter spille derfor en stor rolle for befolkningas mentale helse. Kultur er også et uhyre viktig middel til integrering av våre nye landsmenn.

Alle slike aktiviteter krever i dag kompetanse hos dem som skal lede dem. Det er profesjonelle dirigenter og instruktører som sørger for at opplæringa holder nødvendig kvalitet.

Disse skal lønnes etter tariff. Som et eksempel kan nevnes at musikalsk ledelse av et kor regnes som tilsvarene kvart stilling.

Voksenopplæringsmidlene har vært et viktig og kjærkomment tilskudd til finansiering av frivillighetsaktivitetene. Bevilgningene de siste årene har vært stabile, det vil si at kompensasjon for prisstigning har vært fraværende.

Siv Jensens fremlegg er derfor et grovt anslag mot frivillighet og folkekultur. I klare tall betyr forslaget 11 prosent kutt i VO-midlene generelt, og siden Tilretteleggingsmidlene blir skjermet, vil VO-midlene til lag og foreninger få et kutt på hele 15 prosent.

Dette kan for et vanlig kor bety 4–5.000 i året i tapt støtte. For et korps, med mange instrumentgrupper og dermed mange gruppeøvelser, vil det bety adskillig mer.

Dagens regjering er i mindretall. De er avhengig av støtte i Stortinget. Jeg håper inderlig at oppropene fra kulturlivet vil resultere i at disse kuttene blir reversert, og at forrige bevilgning blir opprettholdt og regulert opp i forhold til prisstigning og aktivitetssøking.

Først og fremst må vi sette vår lit til Venstre som eneste uttalte støtteparti til regjeringa, men et massivt press fra alle de andre partiene vil her være på sin plass. Nietzsche sa at det er kulturen som skiller oss fra apene. La oss se at våre politikere skjønner hva han mente!