Troms og Finnmark Venstre vil takke Ella Marie Hætta Isaksen og ungdommene fra NSR Nuorat og Natur og Ungdom varmt for den sterke aksjonen de har gjennomført i Oslo.

Takk for at dere kjemper denne kampen på vegne av oss som er opptatte av at demokratiske spilleregler følges, slik de blant annet kommer til uttrykk i maktfordelingsprinsippet som er nedfelt i Grunnloven.

Det heter i § 88 at «Høyesterett dømmer i siste instans». Høyesterett har slått fast i Fosen-dommen at konsesjonsvedtaket strider mot reineiernes menneskerettigheter og at vedtaket dermed er ugyldig.

Det er pinlig å høre statsråd Aasland (Ap) uttale at konsesjonsvedtaket er gyldig og statsminister Støre at «det er beklagelig at vi er kommet dit at vi har et urfolk som opplever at deres rettigheter er krenket. Det har Høyesterett slått fast, og det tar vi på største alvor».

Nei, Støre. Høyesterett har ikke slått fast at «et urfolk opplever dette». Høyesterett har slått fast at konsesjonsvedtaket ER ugyldig og at reineiernes rettigheter ER krenket.

Takk for at dere kjemper denne kampen for samisk kultur og for reindrifta. Det gjør dere også på vegne av alle oss i «storsamfunnet» som ser hvor verdifull denne kulturen er. Vi er mange som beundrer den utrettelige innsatsen folk i reindrifta legger ned, både som næringsutøvere og kulturbærere. Måtte dere en gang få ro og forutsigbarhet!

Ella Marie og ungdommene står ikke på bar bakke. De står på skuldrene til generasjonene foran som aksjonerte mot utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget. Vi som har sett filmen «Ellos eatnu», ser flere likhetstrekk enn hovedpersonen (Ella Marie gjør en gripende rolletolkning) mellom aksjonen da og den som pågår nå.

Det dreier seg om statens behov for energi og reindriftas rettmessige krav på tilgjengelige landområder. Det er likevel en forskjell: Siden den gang har staten gjort flere inngrep i Sápmi, så reindriftas fremtid står enda mer på spill nå!

Samtidig som vi takker dere for motet dere har vist i aksjonen, vil vi også beklage den maktdemonstrasjonen dere ble utsatt for da politiet kom i nattens mulm og mørke og fjernet dere. Det var uverdig.

Som Venstres Ola Elvestuen sa det: Nå forventer vi at politiet med samme iver reiser til Fosen for å stenge vindkraftverkene som drifter ulovlig, etter en konsesjon Høyesterett har fastslått bryter menneskerettighetene.

Stå på videre, Ella Marie og «gjengen». Dere har vår fulle støtte!