Hvordan er bussdriften i Tromsø etter innføring av bompenger?

Januar 2023 er den beste bussmåneden noensinne i Tromsø, med nesten 1,4 millioner reisende og over femti tusen daglige passasjerer. Vi har engasjerte og dyktige bussjåfører og et busselskap som leverer på kvalitet, punktlighet og service. Hver dag kjører de over tusen bussavganger og i rushtiden er alle tilgjengelige busser og sjåfører i drift.

Etter bompengeoppstart har 120 av 6720 avganger i rushtiden vært fulle i løpet av de tre første ukene. Det er i seg selv ikke et veldig høyt tall, men for dem som ikke får plass på disse bussene (og også de som får plass) så har vi forståelse for at det ikke er en god opplevelse og vi vil se om det er mulig å gjøre mindre justeringer mellom ruter og avganger for å redusere dette problemet. For å få best mulig effekt av slike mindre justeringer er det nødvendig å bruke litt tid både på å utarbeide detaljert statistikk på avgangsnivå, samt gi reisemønsteret tid til å få satt seg før man gjennomfører endringen.

Bjørn Henrik Kavli, etatssjef i samferdselsetaten i Troms og Finnmark fylkeskommune. Foto: Ronald Johansen

Hva har vi gjort for å forberede oss til bompenger?

Det var lenge signalisert at bompenger skulle innføres i 2019. Ved innføring av ny busskontrakt i august 2019 besluttet derfor fylkeskommunen å gi busstilbudet et stort løft, med nye busser, økt frekvens og større kapasitet.

Grunntanken er å bygge et høyfrekvent, attraktivt busstilbud, samt unngå store og fordyrende tilleggsbestillinger etter at kontrakt er inngått. Det nye busstilbudet fra 2019 er planlagt for å imøtekomme innføringen av bompenger, men bompengene kom ikke før januar 2023. Det økte tilbudet i 2019 ga 26 prosent flere avganger på bybussen og en betydelig vekst i antall reisende, selv uten at det ble innført bompenger.

I dag har de største linjene avganger hvert 8. eller 10. minutt i rushtid og det er minimum 30 minutter mellom avgangene på alle bybusslinjer. Undersøkelser viser at høy frekvens er det viktigste for dem som reiser og trekkes fram i andre byområder som nøkkelen til suksess. Mange avganger gir et busstilbud det er enkelt å forholde seg til. Både busstilbud og bussbruk i Tromsø er betydelig bedre enn sammenlignbare byer og også på nivå eller bedre enn betydelig større byer.

I løpet av 2022 har kostnader til kollektivtransport økt med 15–20 prosent, mens staten har prisregulert tilskuddet til fylkeskommunen med 3,7 prosent. Det betyr at fylkeskommunen i realiteten i 2023 har betydelig mindre penger til å drifte buss-, båt- og fergetilbudet med – samtidig som vi, som forventet, ser en økt etterspørsel etter busstransporten i Tromsø. For å opprettholde og unngå kutt i tilbudet i 2023 har vi måttet tilføre sårt tiltrengte midler fra veivedlikehold, samt øke prisene. For å styrke dagens tilbud er det derfor behov for økt tilskudd fra staten.

Hvorfor setter vi ikke inn flere busser?

Busstilbudet i Troms er styrt av kontrakter med operatørselskaper som kjører buss på oppdrag fra fylkeskommunen. Vesentlige endringer som ekstra avganger krever finansiering og at det anskaffes flere busser og flere sjåfører. En beslutning om økt tilbud må derfor gjøres i god tid før innfasing. Fylkeskommunen har ikke mulighet til å øke antall avganger i Tromsø innenfor dagens økonomiske rammer uten å redusere kollektivtilbudet i andre deler av fylket betydelig eller omprioritere mer ressurser fra andre tjenesteområder.

Ved oppstart av ny busskontrakt i 2019 var partene i Tenk Tromsø enige om at flere avganger på bybussen i Tromsø skulle finansieres av eksterne tilskuddsmidler. Staten har bestemt at det ikke er lov å finansiere bussdrift med bompenger så da fremstår økte belønningsmidler og byvekstavtale som den mest realistiske muligheten for økt statlig tilskudd. Fylkeskommunen har gjennom forhandlingene i 2022 synliggjort behovet for økt tilskudd og økte avganger, men signalene har så langt vært at staten foreløpig ikke ønsker å bidra med flere belønningsmidler uten at det inngås byvekstavtale og der har man ikke klart å komme til enighet.

Fylkeskommunen har ambisjoner om å fortsette å utvikle Tromsø som bussby, men vi er avhengige av et større økonomisk handlingsrom enn det staten gir i dag.