Det er stor debatt om eldreomsorg i kommunene i forbindelse med Brennpunkt-dokumentaren «Omsorg bak lukkede dører». En dokumentar som gjorde sterkt inntrykk. Vi må sikre at eksemplene som vises i dokumentaren ikke skjer eller kommer til å skje i Tromsø. Derfor er det viktig å spørre om hvordan ståa er i vår kommune, og diskutere hva som er riktige løsninger for god eldreomsorg fremover.

Dette vil ikke Ap-politikerne Tove Karoline Knutsen og Brynjar Saus vite noe av. I en kronikk påpeker de at regjeringen er på ballen med en «bo trygt hjemme-reform» med åpen høring.

De aller fleste ønsker å klare seg selv og vil bo hjemme lengst mulig, og de fleste partier vil at det tilrettelegges for dette. Kommunen skal være en samarbeidspartner og rådgiver, både når det gjelder bruk av velferdsteknologi og bedre tilrettelegging i egen bolig. Tromsø kommune tilbyr forebyggende hjemmebesøk i dag. Men Høyre vil at eldre også får hjelp til å vurdere fremtidig bosituasjon, og hjelp til å gjøre valg slik at boligen er et sted man kan bo i så lenge det er mulig.

En viktig forutsetning for at eldre kan bo hjemme lengst mulig, er en god hjemmetjeneste. Høyre ønsker at kommunen legger til rette at for fritt brukervalg for hjemmebaserte tjenester. Eldre må få lov å være sjef i eget liv, og selv bestemme hvilken hjemmehjelp som kommer hjem til seg. Denne valgfriheten fikk vi til sist Høyre styrte Tromsø, men tilbudet er dessverre tatt bort av dagens posisjon. De som får hjelp i hjemmet må kunne ha valgfrihet til å velge hvilken aktør de vil ha hjelp av, og kommunen skal betale for det enten det er offentlig eller privat.

Når vi blir flere eldre, må vi tenke nytt om boform og boligløsninger. Det synes ikke å bekymre Aps Tove Karoline Knutsen og Brynjar Saus at Husbankens kasse er tom i januar, og at årets tilskuddsramme allerede er brukt opp. Det betyr at flere kommuner i Norge får avslag om tilskudd til nye sykehjemsplasser, og vil kunne ramme Tromsø kommunes planlagte investeringer i Kvaløysletta bo- og velferdssenter i 2024. Det dreier seg om tilskudd til sykehjems- og avlastningsplasser i størrelsesorden 250 – 300 millioner kroner. Om Husbanken ikke bidrar med dette tilskuddet, vil det bli krevende å få bo- og velferdssenteret finansiert med en husleie som er levelig for folk som skal bo der.

I motsetning til Ap-politikerne, er vi i Høyre svært bekymret for utviklingen av tjenestetilbudet for eldre i Tromsø. Fra 2018 til 2021 økte antall eldre over 80 år med 259 personer. Mens antall sykehjemsplasser i samme periode ble redusert med 51 plasser (kilde: SSB). I 2040 vil vi være dobbelt så mange over 80 år som i dag.

Køene med utskrivningsklare pasienter på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) er høyest i landet, og en stor andel av pasientene har Tromsø som hjemkommune. Mangel på boliger i Tromsø gjør at pasientene blir liggende på UNN i månedsvis. Det mangler nemlig tilpasset bo- og behandlingstilbud for de utskrivningsklare pasientene, og situasjonen med døgnmulkt til UNN gir store utgifter for Tromsø kommune. I tillegg gjør utskrivningsklare pasienter situasjonen vanskelig for andre pasienter som venter på innleggelse på UNN. Statsforvalteren er tydelig på at Tromsø kommune ikke har sørget for forsvarlig planlegging og dimensjonering av tjenestene til utskrivningsklare pasienter som har behov for kommunalt tilbud.

Tromsø får heller ikke drahjelp fra regjeringen som i oktober foreslo å kutte i store deler av investeringstilskuddet for heldøgns omsorgsplasser. Heldigvis fikk regjeringen sterk motstand og hjelp til å rette opp deler av dette kuttet i budsjettforhandlingene, slik at prosjekter som Forsøket 5 (rus og psykiatri) og private omsorgsboliger i Inga Sparboes vei og på Bjerkaker forhåpentligvis får tilskudd fra Husbanken.

Det er stor mangel på sykehjemsplasser i Tromsø i dag. Det er en situasjon som blir mer krevende i årene som kommer, med flere eldre som vil ha behov for helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Høyre vil bygge bo- og velferdssenter på Kvaløysletta og gjenåpne Kroken sykehjem for å gi de som trenger det et godt tilbud.

Høyre vil at sykehjemmene i Tromsø skal være et godt sted å være, med aktivitet og fellesskap. Det skal tilbys næringsrik og god mat og større valgfrihet i mat- og måltider på sykehjem.

Der Arbeiderpartiet er opptatt av å se bakover og ikke er spesielt åpne for at andre skal mene noe om fremtidens eldreomsorg i Tromsø kommune, mener Høyre at det er avgjørende med åpenhet og god debatt om hvilken eldreomsorg vi skal ha fremover. Det skal være trygt å bli gammel i Tromsø. Da må dagens posisjon leve med at bekymringer løftes og forbedringer foreslås. Det fortjener Tromsø og det fortjener våre eldre.