Påskekrimmen for oss i Troms er allerede klar nå som regjeringa har lagt fram Nasjonal transportplan. Det var neppe uten grunn at samferdselsministeren presenterte en av vårens viktigste saker fredagen før påske. Forventningene om en god mottakelse var nok svært små, og håpet om at planen skulle forsvinne i stresset før påskeferien ble nok fristende.

Nasjonal transportplan beskriver hvilke samferdselsprosjekter regjeringa skal satse på de kommende 12 årene. Her legges de store linjene og økonomiske satsingene fra nasjonalt hold på vei, jernbane, flyplasser og fiskerihavner. Det er derfor helt avgjørende at det finnes prosjekter for Troms her.

Det Arbeiderpartiet og Senterpartiet i dag la fram var ikke annet enn et svik for ambisjonene i Troms. I NTP lå det bare tre prosjekter for regionen. To av disse er opprustning av sårt trengte strekninger som E6 mellom Nordkjosbotn-Hatteng og E6 mellom Olderdalen-Langslett. Bare sistnevnte er prioritert til å gjennomføres de første 6 av de neste 12 årene. De samme veiprosjektene var også i forrige nasjonale transportplan, men har ikke blitt realisert. Nye ambisjoner er ikke å spore.

Det Troms trenger er samferdselsprosjekter som knytter fylket tettere sammen og som korter ned avstander og reisetider i regionen. God fremkommelighet er avgjørende for samfunnsutviklingen og for bosettingen. Troms er også det viktigste fylket for forsvar og beredskap. At dette ikke gjenspeiles i den statlige samferdselspolitikken henger ikke på greip.

Vi er også svært skuffet over at verken Østre Malangskorridor eller penger til Ullsfjordforbindelsen er prioritert. Østre Malangskorridor er en vei som vil korte ned reisetiden mellom Tromsø og Bardufoss fra 2 timer til 57 minutter. Ullsfjordforbindelsen vil gjøre strekningen mellom Tromsø og Alta 106 km kortere. Dette er prosjekter vi vet er viktige for både næringsliv, miljø og bosetting. Vi har poengtert viktigheten av disse flere ganger tidligere.

I tillegg har Troms et stort etterslep på vedlikeholdet av fylkesveinettet. Dette på tross av at vi er det fylket som bruker mest midler til samferdsel per innbygger. Dette behovet har også blitt forklart til regjeringa ved enhver anledning. Det ser dessverre ikke ut til at samferdselsministeren har lyttet noe særlig her heller.

Videre bør det være et tankekors for regjeringa når NAF kaller planen for et svik mot distriktene. Om man ikke lytter til innspill man har fått fra KS, fylkeskommuner og de som bruker veiene bør man i alle fall lytte til sin egen regjeringsplattform. Den slår fast at man skal utarbeide en helhetlig forpliktende plan for å redusere etterslepet på vedlikehold. Dette legger ikke NTP opp til på noen måte. Nok en gang ser vi løftebrudd fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Til påskekrimmen blir det om å å finne satsinger, bevilgninger og ambisjoner for Troms. Den store påskenøtta blir hvilket parti som kan være med å løfte infrastrukturen i landets viktigste sikkerhetspolitiske område. Vi forventer at Stortinget rydder opp i regjeringens mangler og at det leveres et skikkelig infrastrukturløft for Troms.