Regjeringa overfører 6.000 tonn torsk tilbake til den minste kystflåten. Dette fremstilles som et kraftfullt tiltak av regjeringa for å styrke det kystnære fisket. Samtidig slår kvotebaronene katastrofealarm. Og de får full støtte fra de borgerlige partiene på Stortinget. Men 6.000 tonn er mindre enn turistfiskekvoten de siste årene. Dette illustrerer et kjernepunkt i «Kvotemeldinga» som fiskeriministeren la fram 12. januar.

Det aller meste av fiskekvotene som de siste 20 åra er overført til den havgående største flåten blir beholdt hos denne flåten. Den ulovlige omsetningen av fiskekvoter blir i realiteten legalisert dersom AP og SP inngår samarbeid med de borgerlige partiene på Stortinget for å stadfeste hovedinnholdet i kvotemeldinga.

Årsmøtet i Rødt Troms mener tre sentrale tiltak kan bidra til å begynne en snuoperasjon for å stoppe avfolkninga av kysten i nord.

● Mer til åpen gruppe: En stor del av den gjenværende mindre kystflåten i nord har ikke faste kvoter, og er helt sentral for levering av fisk i fiskeværene.

● Distriktskvoter: Overføring både fra strukturkvotene, og fra den havgående flåten.

● I tillegg bør det etableres «klimakvoter»: Det vil si kvoter som premierer kyst- og fjordflåten som bruker mindre fossilt drivstoff.

Dette vil være uomsettelige kvoter som ikke kan kjøpes og selges – og er derfor en start på avviklingen av det systemet. For å hindre fraflytting fra nord, og også for å øke beredskapsnivået, er overføring av fiskekvotene nødvendig. Disse skal refordeles til uomsettelige distriktskvoter til de områdene der disse rettighetene har blitt tatt fra fiskere og kystbefolkning.

Fiskeripolitikken har i mange år redusert høstingsfortrinnet for Nord-Norge. Ilandbragt fangst i Finnmark er bare en brøkdel av det den var for få tiår siden, og svært lite bearbeides der.

Med et stort rødgrønt flertall på Stortinget skulle det være mulig. Men mye tyder på at toppene i AP og SP allierer seg med høyresida. Dette kan hindres.

Årsmøtet i Rødt Troms oppfordrer alle til å sikre at kysten i nord ikke avfolkes, men å være med å sikre lokal verdiskaping og den beste miljømessige forvaltning av fiskeressursene.