Martinsen og Bogstad fra NOAH skriver i en kommentar til mitt innlegg, at de mener vi bør slutte å holde produksjonsdyr. De skriver at det er bedre for dyra om de aldri blir satt til verden enn at de lever et kort liv før de blir til mat.

Leder i Norges Bondelag: Lars Petter Bartnes. Foto: Norges Bondelag

Disse påstandene viser at vi har ulik forståelse om det i det hele tatt er greit å holde husdyr. Jeg mener at ved å ha respekt for dyra, stelle dem og legge til rette for aktivitet og naturlig adferd, gir vi dyra et godt liv. Det mener også offentlige myndigheter og forskere som alle er med på å utvikle regelverket.

Dyrevelferd handler om hvordan dyra opplever sin egen situasjon. Alt dyrehold medfører ansvar for å ivareta dyra og gi dem godt stell. Det gjelder også når vi bønder holder dyr for matproduksjon, det være seg kjøtt, melk eller egg. Bonden er den viktigste faktoren for god dyrevelferd.

Regelverket er utformet for å ivareta de områdene som er viktigst for dyra, som behandling ved sykdom og skade, krav til oppstallingsforhold, fôring og drikke, liggeplass, krav til sosialt miljø, miljøberikelser osv. Heldigvis er det slik at å optimalisere og bedre produksjonen ofte er lettere og mer effektivt når man tar utgangspunkt i dyras adferdsbehov.

Næringa er selv med på å endre og utvikle regelverket. Dyrevelferdsprogrammene ble utviklet av en samla bransje, som en frivillig standard. Nå er det tatt inn i regelverket.

I jobben for god dyrevelferd er det krav om systematisk dokumentasjon og forbedringsarbeid der veterinæren blir en viktig samarbeidspartner for bonden. Dyrevelferdsprogrammene kommer nå for alle produksjoner.

Produksjonen vil bli bedre når man kobler sammen forhold for dyra, miljøet de lever i, stellrutiner, regelverk og hensiktsmessige forbedringstiltak. Vi ønsker best mulig dyrehold, ikke minst mulig slik NOAH foreslår.