Dette er noe som må forbedres, fordi elevene ikke velger dager for når utfordringer eller problemer oppstår.

Derfor mener Fremskrittspartiet at det skal være åpne dører hos helsesykepleierne i Tromsø-skolen. I de tilfellene hvor helsesykepleiere er syke eller sykemeldte, mener vi det bør settes inn vikarer for dem eller ordnes et bedre system enn det som er i dag. Spesielt i de situasjonene hvor helsesykepleier er langtidssykemeldt.

En mulig løsning for å bedre tilgangen til helsesykepleier er å søke samarbeid med fylkeskommunen om en helsesykepleier på sosiale medier, særlig der de opererer hyppigst slik som på appen Snapchat.

For at barn og unge skal bli sett og hørt, må voksne – og i dette tilfellet helsesykepleiere – være der hvor barn og ungdom ferdes. Det er «Helsesista» et svært godt eksempel på.

Fremskrittspartiet har i regjering satt av øremerkede midler for helsesykepleier i kommunene og styrket denne posten. Det er forebyggende arbeid som betyr svært mye for den enkelte elev, foresatte og skole.

Det er beklagelig i de situasjonene hvor hjemmet og skolen kommer til kort for å hjelpe eleven. De færreste lærere har kompetanse eller tid til å følge utfordringene godt nok, da fokuset til læreren skal være undervisning.

En av de viktigste oppgavene man som samfunn og politiker kan gjøre, er å ruste flest mulig av den yngre generasjonen for fremtiden.

Da bør man legge til rette for et godt lavterskeltilbud, slik at alle som møter på utfordringer lettere lykkes.