Tromsø kommune skal nå fatte vedtak om hvilken tomt man ønsker for et nytt kulturkvartal i Tromsø. Dette skjer etter utredninger, analyser og konseptnotater som alle dokumenterer behovet for at det bygges ei ny og moderne storstue for Nordnorsk Kunstmuseum, Arktisk Filharmoni og store kulturarrangementer i Tromsø.

Jeg er veldig enig i at det må etableres et nytt Kulturkvartal i Byen med stor B. Det er en svært viktig sak. Så er det slik at man står ovenfor to valg av Kulturkvartalets plassering. Det ene er Mack-Øst, dvs. tomgodslageret til Mack, nå eid av Eiendomsspar. Det andre er Strandvegen 8, på folkemunne kalt Teoribygget, nå eid av det kommunale selskapet Strandvegen 8 Eiendom.   Alternativene fremkommer etter at et forprosjekt har utelukka et tredje alternativ, Sørsjeteen. I media har man kunnet lese at valget nå ikke er åpenbart, sjøl om kommunens administrasjon har anbefalt Mack-Øst. Politikerne har uttrykt at man har trengt litt tid for å «lande bygget på rett sted». Det er altså et reelt valg som nå skal tas.

Et nesten enstemmig formannskap har i siste møte, med noen kommentarer i møtet og forbehold om behandling i respektive kommunestyregrupper riktignok, samlet seg om alternativet Mack-Øst. Nå skal saken opp i kommunestyret 14. februar. Sjøl er jeg vararepresentant i kommunen. Jeg deltar derfor ikke i behandlinga av saken, verken i de politiske hovedutvalgene, formannskapet eller kommunestyret. Likevel er jeg ikke like sikker som formannskapet er det. Grunnene til det er:

1) Prisen

Mack -Øst vil ha ca. 200 millioner kroner i tomtekostnad, Strandvegen 8 vil ha circa 75 millioner kroner. Det er altså en forskjell på 125 millioner kroner i de to alternativene. I tillegg er det kommunen sjøl som egentlig eier det rimeligste alternativet, mens det dyreste eies av Eiendomsspar, et privat selskap som åpenbart ikke «sparer på eiendomsprisen».

2) Bygget

Mack-Øst er et av få ikoniske, kanskje til og med verneverdige, industribygg i Tromsø fra epoken 1960–1990. Så vidt jeg forstår det, innebærer et Kulturkvartal på dette stedet ei omfattende riving av eksisterende bygningsmasse. Er det da riktig at et viktig kulturminne i Tromsø må ofres til fordel for et nytt og stort kulturtiltak?

3) Klimaregnskap

Som kjent er et av de største problemområder innenfor BA-bransjen riving av betong, spesielt med tanke på CO₂-utslipp, men også med hensyn til håndtering av miljøskadelige bygningsmaterialer som plast, asbest osv. Begge alternativene som nå er lagt fram innebærer en del riving; det er vel neppe til å unngå. Likevel vil jeg tro at betongknusinga på Strandvegen vil være langt mindre enn der hvor Mack tidligere oppbevarte tomgodset.

4) Opprydding og fjerning av forurensede grunnmasser.

Det er fremhevet som et argument mot Strandvegen 8 at det må påregnes kostnader for å fjerne slik masse. For det første har vel både det kommunale eiendomsselskapet og Tromsø kommune som ambisjon at dette området må utnyttes bedre enn det gjør i dag. Da vil jo i så fall slike kostnader påløpe uansett? Dessuten har daglig leder i eiendomsselskapet, som også uttrykker at det er ei perfekt tomt for et kulturkvartal, uttalt at oppryddingskostnader er inkludert i de 75 millionene. Og for egen del vil jeg jo si at man skal rydde veldig mye dersom man skal komme opp i halve prisen av det Mack-Øst vil koste.

Så er det fremhevet at det er en eksisterende reguleringsplan for Mack-Øst som gjør at man kan komme raskt i gang, og at man ved å bruke Strandvegen 8 må gjennom en omregulering av området. Det er sikkert riktig, men ekspertise jeg har vært i kontakt med sier at en slik omreguleringsprosess kan være gjennomført i løpet av et par år. Kulturkvartalet (altså konsertsal + kunstmuseum) vil antakelig koste opp mot 2 milliarder kroner og det er et bygg som vil stå gjennom Vivaldis fire årstider, når Biards maleri «Læstadius preker for samene» fortsatt henger på veggen i Kunstmuseet og kanskje lengre enn det Gustav Lorentzen (også kjent som Ludvigsen) sang om i «Meg om 100 år». Da mener jeg at de valg vi tar nå må være grundig forankra og utreda til det beste alternativet og ikke fordi prosjektet fortere kan realiseres.

Jeg mener derfor at den beste plasseringa av Kulturkvartalet er Strandvegen 8, ut fra klima/miljø, kulturvern og økonomi. Det kan dessuten sikkert gi et mist like godt konsert- og museumstilbud som det man kan få et betongsteinkast lenger nord i Byen.

Subsidiært kan jeg være enig i at man velger Mack-Øst, under tre forutsetninger:

1) Betongknusinga må reduseres til et absolutt minimum (det må også være tilfelle for Strandvegen 8)

2) Det ikoniske industribygget må bevares

3) Prisen må komme ned på samme nivå som Strandvegen 8

Så til sist, sjøl om jeg har sagt det før: Dette er ikke en omkamp. I media fremgikk det klart og tydelig ganske nylig at man sto ovenfor et valg mellom to alternativer og at man trengte litt tid på å bestemme seg. Når saken nå, kanskje spesielt på grunn av klima- og miljøkonsekvenser og kulturvernaspekter man i den senere tid er blitt oppmerksomme på, har et litt annet beslutningsgrunnlag enn det man hadde da reguleringsplan for Mack-Øst ble vedtatt, så vil det jo være direkte galt om man ikke tar slike nye momenter med i betraktninga nå.