Høyres nei til byvekstavtalen er nok et eksempel på deres narrespill overfor velgerne, og et desperat forsøk på å tiltrekke seg FrPs velgere.

Etter alle disse årene med politisk behandling, der Høyre har stemt for Bypakken i 2022, viser det seg nå at Høyre ikke har lært forskjellen mellom Bypakken og Byvekstavtalen. Bypakken som ble vedtatt i 2022 ligger fortsatt til grunn og inneholder oppgradering av bl.a. skoleveier, sykkelveier, kollektivtilbud og ny kvaløyforbindelse.

Byvekstavtalen er derimot en utvidelse av avtalen der Tromsø mottar 1,6 milliarder statlige belønningsmidler, dersom man fører en ansvarlig arealpolitikk som underbygger nullvekstmålet. De statlige belønningsmidlene skal bl.a. gå til bedre trafikksikkerhet for gående og syklende, et styrket kollektivtilbud, blå bybane og andre tiltak som gjør Tromsø til en attraktiv og god by å bo i.

Høyre begrunner sitt nei til byvekstavtalen med at Kvaløyforbindelsen er underfinansiert i en annen avtale. Med andre ord: Får vi ikke Kvaløyforbindelse, så skal vi heller ikke ha penger til god byutvikling.

Byvekstavtalene i Oslo, Bergen, Nord-Jæren og Trondheim har vært en suksess og bidratt til bedre folkehelse, lavere klimagassutslipp, økt trafikksikkerhet, bolyst og bedre fremkommelighet for de som trenger å kjøre bil. Ingen ansvarlige partier tar til orde for å trekke seg fra disse avtalene.

Hver eneste dag må Tromsøs skolebarn, gående, syklister, kollektivreisende og personer med nedsatt funksjonsevne ferdes langs farlige og dårlig tilrettelagte bilveier. Med jevne mellomrom skjer det ulykker, og av og til er konsekvensene fatale for de myke trafikantene. I årevis har Tromsøs innbyggere måttet ta til takke med en forhistorisk infrastruktur. Med bypakken og nå også byvekstavtalen har vi endelig mulighet til å gi Tromsø et sårt tiltrengt løft inn i en moderne og grønnere fremtid.

Høyre prøver til stadighet å fremsnakke seg som et ja-parti. Ved å si nei til byvekstavtalen sier de nå nei til billige bussbilletter, bedre vinterdrift, flere gangveier, flere sykkelveier, tryggere skoleveier og nei til et bedre bomiljø i bydelene. Byvekstavtalene har vært fremtidsrettet og kunnskapsbasert byutvikling fra Erna Solbergs regjeringer. Med dagens nei til byvekstavtale fremstår Tromsø Høyre som en billig og vinglete kopi av FrP.

Byvekstavtalen for Tromsø er ikke perfekt, og vi ønsker oss også et større statlig bidrag. Men på nåværende tidspunkt er det det beste vi kan få, og vi har ikke råd til at høyresiden skal dra i gang enda flere omkamper om Tromsøs utvikling.

MDG står fjellstøtt bak Tenk Tromsø og byvekstavtalen, fordi den gir Tromsø tryggere og bedre veier for skolebarn, gående, syklende, personer med nedsatt funksjonsevne og de som trenger å kjøre bil. Det er politikk vi sier ja til!