Dette er et opprop fra tillitsvalgte i FpU for å sende et signal til partiledelsen om at deres håndtering av varslingssaker i partiet er langt fra tilfredsstillende. Vi ser med bekymring på at partiapparatet i gjentatte enkeltsaker har vist at de ikke evner å ta seksuell trakassering på alvor, og derfor ser vi i FpU oss nødt til å ta avstand fra hvordan FrP har håndtert varslingssaker av seksuell karakter innad i partiet.

I kjølvannet av at Mats Ramo, bystyrerepresentant i Trondheim FrP, i et leserinnlegg i Adresseavisen kritiserte partiorganisasjonen for håndteringen av varsler forbundet med seksuell trakassering har vi vært vitne til en utvikling som vi anser for å være mildt sagt urovekkende. Samtlige partifeller har som motsvar gått til media og hevdet at disse sakene skal håndteres internt i partiet.

Det har nettopp organisasjonsutvalget nå fått anledning til, med det resultat at de ikke viser handlekraft til å slå ned på atferd som bryter med partiets etiske retningslinjer. Vi ser oss derfor nødt til å presentere dette oppropet når interne prosesser ikke er i nærheten av å være tilstrekkelige.

Vi stiller oss derfor bak Ramos kritikk. Det har for lenge vært en kultur for at så lenge man er ansett for å være et såkalt politisk talent så er det fritt frem til å bryte retningslinjer uten reelle konsekvenser. Det må det nå bli en slutt på.

Det er bekymringsverdig at organisasjonsutvalget tilsynelatende ikke evner til å beskytte unge mennesker som ønsker å engasjere seg i ungdomspartiet. Når konklusjonen som foreligger er at de etiske retningslinjene er brutt, mener vi at dette bør få reelle konsekvenser.

Vi anser det også for å være kritikkverdig at leder av organisasjonsutvalget i politisk kvarter mandag 26.mars skyver ansvaret for å fatte en avgjørelse over på landsmøtet i FpU.

Vi som tillitsvalgte i FpU opplever det slik at organisasjonsutvalget ber oss om å løse denne situasjonen selv, fremfor at de som godt voksne i partiet utnytter handlingsrommet de har til å signalisere at dette er uønsket atferd. På landsmøtet stiller samtlige ungdommer som har meget begrenset informasjonsgrunnlag angående slike saker, og at det derfor er en totalt uansvarlig fremgangsmåte for å ‘løse’ dette problemet.

Vi ønsker også å påpeke at dette ikke er første gang partiledelsen unnlater å slå ned på uakseptabel oppførsel. Dette har nå gått så langt at det har blitt bygget opp under en ukultur som har spredt seg videre ned til ungdomspartiet.

Vi anser det dermed for å være nødvendig at man sentralt i Fremskrittspartiet setter en høyere standard for hva man skal akseptere internt. Når FrP hevder at de bygger opp under en politikk som setter offeret først, er det bemerkelsesverdig at man ikke er villig til å også gjøre dette i egen organisasjon. Det er rett og slett ikke tilstrekkelig for oss i FpU.

Vi håper med dette at FrPs ledelse går i seg selv og at de fra nå av tar et kraftig oppgjør mot seksuell trakassering, slik at vi fremover kan gjøre FpU til en trygg arena for unge mennesker.