- Politikere kommer ofte med «lettvinte» løsninger

Dette sier Geir Ove Olsen, rektor ved Tromsdalen skole, om mobbing.

TROMSDALEN VGS: Vurderes til karakter 1,6 i rapporten om skolekvaliteten ved de videregående skolene over hele landet.  Foto: Jon Terje Eiterå

nyheter

LES OGSÅ: Dette svarer Tromsø-rektorene om mobbing.

- I hvilken grad anser du mobbing som et problem på skolen?

- Hver høst kjører vi «Ikke-anonyme mobbeundersøkelser» (se vedlegg). Her får vi kartlagt på en god måte. Vi har egne rutiner for oppfølging av disse resultatene der ledelsen er involvert. Er det behov, så setter vi i gang tiltak og kjører en ny undersøkelse etter en periode. I tillegg er det spørsmål i elevundersøkelsen som er obligatorisk for alle elevene på 5.-7. trinn å besvare. Våre lærere har også elevsamtaler der læringsmiljøet er et tema. Vi jobber med forebygging på området gjennom hele året. Skolen har en egen plan for sosial kompetanse og handlingsplan mot mobbing som skal sikre at det ikke blir for «tilfeldig» det vi gjør. I år inviterer vi foresatte, 12. mai, til en læringsmiljøkveld der både skolen v/ ansatte, elevrådet og FAU er involvert. Når det er sagt, så er vi 445 elever på skolen i år (485 fra høsten). Vi anser ikke mobbing som et problem med tanke på det som vi avdekker i våre undersøkelser og det som meldes inn, men når det er sagt, så er en sak alltid for mye. Lave mobbetall hjelper ikke den/de som blir mobbet.

- Hvilke tiltak mener du bør iverksettes fra lokale/nasjonale myndigheter for at det skal bli lettere for skolen å håndtere mobbing?

- Det er veldig synd at debatten rundt skole og f.eks. mobbing stort debatteres av politikere, utdanningsforbundet og forskere som Thomas Nordahl og Willy Tore Mørch. Ingenting galt med disse i utgangspunktet, men stemmen fra skoleledere og lærere er ofte fraværende. Det er veldig synd, og jeg tar meg selv i å være fraværende. Årsakene kan nok være mange. Politikere kommer ofte med «lettvinte» løsninger, og bærer ofte etter min mening preg av å ikke kjenne skolens indre liv. Selv om alle har gått på skolen og kan påberope seg å være «skoleekspert» gjennom sin skoleerfaring, så er kreves det mer innsikt og kunnskaper om skole for å skjønne helheten. Bøter til skole – hjelper det de som blir mobbet? Neppe! Dette er ett av mange tiltak/forslag som er kommet inn i debatten. Kunnskaper om tematikken er alltid viktig – vi må hele tida oppdateres på forskning knyttet opp imot de erfaringene skolene har rundt temaet. Det er lovpålagt at ungdomsskoler skal ha sosiallærer/rådgivere, men barneskolene er ikke  pålagt å ha dette selv om mange barneskoler har sosiallærere. Det å jobbe i en mobbesak krever tid og ressurser. Det er ingen tvil om at hadde det vært innført «mobbeombud»/miljølærer med tydelig mandat og ressurser lokalt på skoler/kommuner som har kompetanse både til å hjelpe og forebygge, så er jeg helt sikker på at flere kunne ha blitt hjulpet. Jeg vet at det gjøres mye bra med tanke på forebygging i Tromsøskolene. Det er synd at dette kommer i «skyggen» av debatten, så er det også viktig å lære av de sakene som går feil.