Kvinnefronten maner til protest mot voldtektsdommen i Hemsedal

Frifinnelsen av tre menn i en gjengvoldtektssak i Hemsedal har opprørt organisasjoner og privatpersoner i Tromsø. Nå mobiliseres det til omfattende protester mot både dommen, lovverket og rettssystemet.

DEMONSTRERER: Torill Nustad, leder i Kvinnefronten Tromsø, er blant initiativtakerne til demonstrasjonen mandag kveld. Foto: Ronald Johansen 

Voldtektssaken

De tre mennene i tingretten ble dømt for i fellesskap å ha voldtatt kvinnen, som på grunn av ruspåvirkning var ute av stand til å motsette seg voldtekten. Hendelsen fant sted i Hemsedal i mars 2014.

Dommen ble anket og ankesaken ble behandlet i Borgarting lagmannsrett. Her ville juryen frifinne de tre mennene, men fagdommerne besluttet enstemmig å sette juryens kjennelse til side. Dermed måtte ankesaken behandles på nytt, nå som meddomsrett, med tre juridiske dommere og fire legdommer.

Da saken igjen ble behandlet i lagmannsretten, konkluderte de tre fagdommerne og en av meddommerne med at de tre mennene var skyldige og måtte dømmes. Men de tre andre meddommerne mente mennene måtte frifinnes, fordi de ikke fant det tilstrekkelig bevist at kvinnen opptrådte på en slik måte at de tiltalte hadde grunn til å tro at hun var ute av stand til å motsette seg de seksuelle handlingene.

På grunn av at det kreves et flertall på fem for domfellelse, ble mennene frifunnet. Det er ikke omstridt hvor vidt de tre mennene hadde seksuell omgang med kvinnen. Mennene mener det skjedde frivillig, men dette har kvinnen avvist. Dommen fra lagmannsretten er ikke anket og er dermed rettskraftig.

nyheter

SENTRUM: Det er Kvinnefronten som har tatt initiativ til demonstrasjoner i de store norske byene i kjølvannet av at tre menn nylig ble frifunnet for de alvorlige anklagene i Borgarting lagmannsrett. Mennene sto tiltalt for i fellesskap ha voldtalt en kvinne i en campingvogn i Hemsedal, og saken har skapt stort engasjement etter at den ble kjent gjennom media denne i uka.

Især har selve frifinnelsen av de tre tiltalte skapt voldsomme reaksjoner.

– Det har i mange år vært stor frustrasjon og fortvilelse blant jenter og kvinner over at så få blir dømt for voldtekt og dermed at sjansen for å slippe fri er enorm. Slik har det heller ikke vært veldig preventiv skremsel for at gutter og menn skal skjønne at det ikke er fritt fram for å voldta. Vi har jobbet med dette temaet lenge og med denne saken var det et skrik fra mange om å dra i gang markeringer. Vi må si fra om at nok er nok og at vi må ha et lovverk hvor voldtektsforbrytere faktisk blir dømt, sier Torill Nustad, leder i Kvinnefronten Tromsø.

LES MER: Hjort advarer mot å dømme i saken uten selv å ha vært i retten

Ønsker endring

Hun forklarer at markeringen, som skal holdes på Stortorget mandag kveld, dreier seg om både den konkrete voldtektssaken og et ønske om endring av rettssystemet.

– Denne saken er et grotesk utslag av noe vi har sett over tid, nemlig at de blir dømt i tingretten og frifunnet i lagmannsretten. Det handler også til dels om at folk som sitter som meddommere ikke klarer å heve seg over egne meninger og er preget av et gammeldags kvinnesyn, mener Nustad.

LES MER: Advokat Ragni Ramberg vil protestere mot dommen

– Uholdbar situasjon

– Er det slik at Kvinnefronten ønsker en endring av meddomsretten?

– Situasjonen slik den er nå er uholdbar og vi mener det må tas en kritisk gjennomgang av ordningen. Disse mennene ble frikjent fordi det i avstemmingen var fire mot tre og ikke fem mot to. Inntil noe skjer med ordningen, så må man ha grundig opplæring av meddommere. Det må ta tas en kritisk gjennomgang av om de kan ivareta vervet slik de skal eller om de er preget av sine subjektive holdninger.

– Ser du noe problematisk i det at folket nå ber om straff i en sak som er avgjort av en norsk domstol?

– Vi ønsker selvfølgelig at disse mennene blir dømt. Det er helt hårreisende at tre menn som doper ned en ung jente, tar hun bevisstløs med til en campingvogn og voldtar henne, blir frikjent. Det norske rettssystemet kan ikke leve med noe sånt og vi må styrke kvinners rettssikkerhet.

– Hva med rettssikkerhet i den forstand at man ikke skal bli dømt hvis det foreligger tvil?

– De tre har innrømmet at de hadde sex med jenta, men sier at hun var med på det frivillig. Samtidig viser blodprøver at hun var så kraftig neddopet at det var fare for forgiftning og død. Hva skal til for å bli dømt, spør hun.

LES OGSÅ: Kvinne tiltalt for å ha diktet opp voldtekt

Andre holdninger

I norsk rettssystem er ordningen med meddommere blant annet basert på at man skal «dømmes av sine likemenn».

- Hva mener du om likemannsprinsippet?

– Jeg synes det er et bra prinsipp, men hvem er det som blir dømt av sine likemenn? Ikke disse kvinnene. De blir dømt av eldre folk som er oppvokst i en annen tid med en annen holdning, hevder Nustad.

Hun og Kvinnefronten etterlyser nå at noe må skje.

– Vi fikk mange henvendelser fra folk i Tromsø om at de ønsket en markering. Det er på kort varsel, men vi jobber nå med å få appellanter fra ulike politiske miljøer og kvinnemiljøer på plass.

På demonstrasjonen i Tromsø sin Facebook-side, er foreløpig følgende organisasjoner og partier opplistet som tilsluttet til arrangementet:

Kvinnefronten, SMISO – Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, Krisesentersekretaritet, Rødt Tromsø, Dixi Ressurssenter mot voldtekt, Kvinnegruppa Ottar, Feministisk Initiativ, Unge Feminister, Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom og Samisk Kvinneforum / SNF-Sámi NissonForum.