Debatt

«Langtidsplan for forsvaret»

  Foto: Foto: Trond Sandnes

nyheter

Arbeiderpartiet har gjennom sitt bidrag til forlik om langtidsplan for Forsvaret greid å dreie den i bedre retning for Troms og Nord-Norge som helhet, enn det regjeringen ville.

Vi er imidlertid ikke fornøyd før landmakt og helikopter er ivaretatt på et forsvarlig nivå, og vil jobbe videre for Forsvaret i Troms.

Vi har lyktes med å berge Kystjegerkommandoen i Harstad og få på plass investering i Kampluftvern for Hæren. Det siste er meget viktig for Hærens kampkraft og egenbeskyttelse, og innebærer opprettelse av ett nytt luftvernbatteri på om lag 80 personell som del av Artilleribataljon på Setermoen i perioden 2017 til 2020.

En svært viktig komponent av langtidsplan for Forsvaret er imidlertid utelatt. Landmakten skal utredes, nødvendige investeringer i artilleri og stridsvogner er utsatt, og videreføring av Helikopter til Hæren i nord er utsatt i påvente av hva utredningen konkluderer med. Det er ikke Troms Arbeiderparti fornøyd med.

Troms Arbeiderparti vil arbeide aktivt for å sikre en troverdig landmakt med dedikert helikopterstøtte forenlig med landstyrkenes behov. Troms Ap mener at fremtidens landmakt må bygges på dagens brigadestruktur med mekaniserte enheter som kjerne for å møte tradisjonelle trusler.

Dette er i tråd med NATOs målsettinger for utvikling av medlemslandenes inklusive Norge sine landstyrker. I tillegg må det tilføres ny kapasitet for å møte nye trusler. Om nødvendig, må rammen utvides for å tillate dette.

Troms Arbeiderparti mener det må arbeides målbevisst for å realisere NATOs mål om 2 prosent av BNP til Forsvar. Sikkerhetspolitiske forutsetninger endres raskere enn nasjonal forsvarsevne kan bygges. Troms Arbeiderparti mener derfor at det er særlig viktig at Norge som et ressurssterkt land leder an blant medlemslandene til å hver for seg yte sin del av felles forpliktelser til troverdig forsvar.

Troms Arbeiderparti legger til grunn at dagens organisering og lokalisering av 339 skvadron (Bell 412 helikopter) videreføres som i dag minimum fram til Stortinget har behandlet og vedtatt landmaktstudien som inkluderer helikopterstøtte til Hæren i Nord.

Dette må også inkludere hovedbase for helikopter og ledelse og administrasjon ved 139 luftving ved Bardufoss flystasjon. Troms Arbeiderparti merker seg at Arbeiderpartiet sentralt har signalisert at Hæren fortsatt skal ha helikopter stasjonert på Bardufoss også etter landmaktutredningen. Troms Arbeiderparti forutsetter da at 339 skvadron forblir på Bardufoss, og at 139 luftving-/hovedbase for helikopterfunksjoner videreføres på Bardufoss uavhengig av hvilke helikopter Hæren tilføres.

Troms ligger i kjerneområdet for Forsvaret og er viktig både for mottak av allierte forsterkninger og trening. Spesielt er det viktig med alliert vintertrening for å forberede og muliggjøre effektiv alliert støtte til Norge – både trening alene og sammen med norske styrker.

Troms Arbeiderparti mener derfor det vil være uheldig å legge ned alliert treningssenter på Åsegarden før troverdig alternativ kapasitet er etablert. Det er derfor positivt at det jobbes med en sivilmilitær løsning for å opprettholde Alliert treningssenter på Åsegarden. Det er viktig å opprettholde investering i nødvendig infrastruktur for å muliggjøre alliert og fellesoperativt samvirke og tilstedeværelse fra alle forsvarsgreiner i fylket.