Mener planene om ny vei i Kattfjord øker konfliktnivået

Kattfjord er en liten bygd på Sør-Kvaløya, omtrent fire mil fra Tromsø sentrum. Flere beboere her er imot vindmølleprosjektet som planlegges i området. 

nyheter

Forum for natur og friluftsliv i Troms (FNF) mener endringsforslagene til ny atkomstvei og kailøsning for Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk bidrar til å øke konfliktnivået i utbyggingsplanene.

 – Vi kan ikke se noen vesentlige positive virkninger av forslaget som vil overstige de mange negative konsekvensene det vil medføre. Vi anbefaler at NVE ikke gir tillatelse til endring i konsesjonsvilkårene, og at opprinnelig tilførselsvei til Buvika opprettholdes, skriver FNF.