Seks alvorlige lovbrudd i Ingebrigtsen-saken

Revisjonsselskapet PWC har gransket hendelsesforløpet i avgangen til tidligere UNN-direktør Tor Ingebrigtsen.

Pwc, ved Marianne Pilgaard, la onsdag fram deres granskningsrapport, som har sett på hendelsesforløpet ved lederskiftet på UNN i februar. 

nyheter

I rapporten som ble presentert på en pressekonferanse onsdag rettes kritikk mot  både daværende styreleder i Helse Nord, Marianne Telle, daværende styreleder ved UNN, Jorhild Andreassen, administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord, samt daærende UNN-direktør Tor Ingebrigtsen.

Rapporten fra revisjonsselskapet ble lagt frem på Radisson Blue like etter klokken 14.

Hovedkonklusjonene er blant annet at det er brudd på både forvaltningsloven og helseforetakstlovgivningen.

● Det vurderes som brudd på forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt da Telle informerte to av PCI-saksbehandlerne da disse ikke hadde tjenstlig behov for å få kunnskap om hvem som sto bak de påståtte truslene

Flere lovbrudd

● Telle var å anse som inhabil etter forvaltningslovens § 6 2. ledd og skulle ha fratrådt under RHF-styrets drøftelse og vedtak i “Personalsak” 13.12.2018.

● Andreassen skulle ha informert styret i UNN umiddelbart etter møtet med Telle og Ingebrigtsen 18.12.2017 som følge av sakens karakter og at den omhandlet administrerende direktør. I det minste skulle styret vært informert om avtalen av 18.12.2017, jf helseforetakslovens §§ 29 og 26.

● RHF-styrets informasjonsmøte 16.01.2018 skulle, som følge av at møtet inneholder både realitetsdrøftinger og beslutning om videre oppfølging, vært satt som ordinært (lukket) styremøte etter helseforetaksloven §§ 26 og 26 a.

● Det anses som brudd på helseforetaksloven §§ 16 og 36 da RHF-et i møtet 16.01.2018 forsøker å få Ingebrigtsen til å fratre, uten å involvere UNN-styret. Vurdering av hendelsesforløpet ved lederskiftet i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 38 av 40

● Det er brudd på helseforetaksloven §§ 26 og 26 a når UNN-styret 08.02.2018 avholder et informasjonsmøte når møtet har et innhold og resultat som gjør at det skulle vært satt som et styremøte.

PCI-saken i grunnen

Bakgrunnen for rapporten er at styrene i henholdsvis Helse Nord og UNN Helseforetak ønsket en gjennomgang av hva som hadde skjedd både før, under og etter konflikten som oppsto i kjølvannet av den betente PCI-saken.

SE PRESENTASJONEN I OPPTAK

I rapporten slås det fast at Marianne Telle hadde brutt taushetsplikten i to tilfeller - da hun informerte andre om den aktuelle telefonsamtalen mellom Telle og Tor Ingebrigtsen der Telle hevder at Ingebrigtsen fremmet trusler.

I rapporten slås det fast at dette ikke skjedde innenfor "allment akseptable grenser hva gjelder form og innhold".

Ingebrigtsen har ifølge PWC trådt utenfor disse grensene.

I etterkant av møtet ble det gjennomført et møte mellom styreleder ved UNN, Jorhild Andreassen, Marianne Telle og Tor Ingebrigtsen.

I møtet beklaget Ingebrigtsen det han hadde sagt.

Uenige om hendelsesforløpet

- Her skiller seg oppfattelsen av det man ble enig om. Marianne Telle mente at saken var ferdig sett fra et personlig perspektiv, men ikke utfra et personalmessig perspektiv. Hun mente at UNN måtte gå videre med saken overfor Ingebrigtsen. Andreassen og Ingebrigtsen mente begge sider av saken var avsluttet, sier Marianne Pilgård i PWC, som presenterte rapporten.

Andreassen og Ingebrigtsen hadde oppfattelsen av at man var enig om at innholdet i møtet skulle holdes hemmelig. Derfor reagerte de på at innholdet ble kjent i ettertid.

Marianne Telle får kritikk for å ha brutt taushetsplikt da hun har informert saksbehandlere i PCI-saken om telefonsamtalen med Ingebrigtsen. Hun har også deltatt i et styremøte der hun burde ha erklært seg som inhabil.

- Det har vært uheldig og det har fått konsekvenser at møtene ikke har vært formalisert. Det har ført til at det har vært usikkerhet om hva som er besluttet.

Tiltaksliste

PWC presenterte også en liste over tiltak man kan gjennomføre for ikke å havne i lignende situasjoner i fremtiden.

- Formalisert møter og vedtak. Da unngår man uklarheter om roller og beslutninger

- Ha større transparens for å unngå usikkerhet, og for å samles rundt felles målsetninger

- Stimuler samarbeid mellom blant annet Nordlandssykehuset og UNN for å unngå at faglige strider og uenigheter håndteres i media

Styreleder i Helse Nord, Inger Lise Strøm, sier at det er alvorlig at det er avdekket brudd på helseforetaksloven.

- Vi kan i ettertid se at vi kan ha løst dette på en annerledes måte, sier hun.

Kritikk mot Vorland

I rapporten rettes det også sterk kritikk mot Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord.

I rapporten slås det fast at han har gått ut over sine mandater, og at han har gjort ting som han ikke burde ha gjort.

- Lars har gjort saker som han mener å ha hatt signaler om at kunne gjøre, sier Strøm.

Hun sier samtidig at hun har tillit til sittende administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland.

Strøm beklager at man ikke har behandlet saken i henhold til lov og forskrifter.

- Vi har gjort det på en måte som vi ikke burde ha gjort, og det skal vi lære av, sier Strøm.

Samarbeidsklimet skadelidende

Strøm ønsker ikke å si noe om hvordan hun mener daværende styreleder i Helse Nord, Marianne Telle, har oppført seg.

Styreleder i UNN, Ansgar Gabrielsen, sier at saken har vært alvorlig på den måten at det har skapt en dyp uenighet mellom de to største helseforetakene i regionen.

Han mener at PCI-saken har krevt mye energi og hjernekraft fra både UNN og Nordlandssykehuset.

- Samarbeidet har blitt påvirket, og det er ikke bra når man tenker på at disse institusjonene står for 95 prosent av helsetjenestene i regionen, sier han.

Han peker på at det er flere alvorlige lovbrudd som er avdekket i rapporten.

Seks eklatante brudd

- Det er seks eklatante brudd på helseforetaksloven, og det er eksempler på mye dårlig håntverk. Det gjelder også oss i UNN, sier han.

Både Strøm og Gabrielsen sier at det vil jobbe for et bedre samarbeidsklima mellom Helse Nord og UNN - og andre underliggende helseforetak.

- Vi er avhengige av å ha en god dialog mellom partene, vi skal bruke energien på tilbudet til pasientene, sier Gabrielsen.

- Det er mange fora der samarbeidet er svært godt, denne saken er en enkeltsak, sier Strøm.