Slik vil Statens vegvesen kutte kostnadene til ny E8

Samferdselsdepartementet har gitt Statens Vegvesen og Nye Veier AS et felles oppdrag om å utrede kostnader med sikte på besparelser og nytte for E8 Ramfjord-utbygginga.

Illustrasjonsbilde fra dagens vei.  Foto: Marius Hansen

nyheter

Prosjektet ligger inne i første del av Nasjonal transportplan (2018-2024). Prosjektet har hatt en betydelig kostnadsvekst fra styringsmålet på 2,200 mill. kr til en anslått kostnad på i underkant av 2,800 mill. kr. Siste anslag er fra våren 2017 skriver Nye Veier i en pressemelding.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt at ny E8 skal bygges på østsiden av Ramfjorden. Tidligere er det blitt utarbeidet forslag til reguleringsplan for utbygging på vestsiden som ble forkastet av det politiske flertallet i Tromsø bystyre i 2011.

Fire alternativer

Statens vegvesen og Nye Veier ser at det kan være mulig å redusere totalkostnadene for den vedtatte traseen på østsiden til et nivå om lag 100 mill.kr over prosjektets styringsmål gitt samme veistandard som forslaget til reguleringsplan bygger på.

Det er vurdert fire hovedalternativ på østsida av fjorden. To av disse anses som skisseprosjekt og går under betegnelsen «sjølinja» der veien trekkes ned til fjorden. Disse kan gi lavere pris og økt trafikantnytte. Men ulempene i de to «sjølinje» -alternativene er betydelige. Blant annet må 40- 60 bygninger løses inn og tilgangen til strandsonen reduseres.

For veilinja på østsida av Ramfjorden, som ligger i reguleringsplanforslaget fra våren 2017, er det mulig å komme ned på en kostnad på om lag 2,300 mill. kr.  Dette vil kreve endringer i kryssløsninger, at bruer erstattes med kulverter og kryssinger for vilt og reinsdyr reduseres i lengde. Den vedtatte linja har imidlertid betydelig negativ samfunnsnytte.

Sett på Tindtunnel

Det er også på sett på hvordan Tindtunnel og en eventuell Ullsfjordforbindelse påvirker prosjektet E8 Sørbotn – Laukslett.  Konklusjonen er at en Tindtunnel styrker trafikantnytten noe, mens en Ullsfjordforbindelse nesten ikke påvirker nyttevurderingen.

Dette gjelder for alle trasealternativer og er derfor ikke et selvstendig argument for å velge den regulerte veilinja.

– Nye Veier har en gjennomføringsmodell som bygger på prioritering basert på samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Vi leter derfor alltid etter sammenhengene mellom kostnader og nytte. Ingen av veilinjene på østsiden av fjorden har potensial for å bli samfunnsøkonomisk lønnsomme. Reisetiden blir ikke kortere, og ulykkesrisikoen blir bare i liten grad redusert.  For det samme investeringsbeløpet som trengs for å bygge ut den regulerte veilinja på østsiden, er det mulig å bygge ut vei med midtdeler på vestsiden helt fra Sørbotn til der veien møter tettbebyggelsen i Tromsø ved Solligården, forklarer direktør for planprosesser og samfunnskontakt i Nye Veier, Finn Aasmund Hobbesland i en pressemelding.

Raskest mulig

I følge Nye Veier kan prosjektet bli samfunnsøkonomisk lønnsomt og vil gi rask og trafikksikker vei på hele strekningen.

– Utredningen er svar på et oppdrag om se på nytte og mulige kostnadsbesparelser i E8-utbygginga. Utredningen som leveres viser kostnader ved forskjellige alternativer.  Det er et potensial for ytterligere besparelser dersom man vil legge seg på en vegnormalstandard tilpasset trafikkmengden langs denne veien, sier avdelingsdirektør Gyda grenstad i Vegdirektoratet.

Vegvesenets opprinnelige forslag var å legge veien på vestsiden av Ramfjorden. Dette ligger som et referansealternativ i rapporten.

– Statens vegvesen ønsker at det bygges ny vei raskest mulig for å få en ny og mer trafikksikker vei, sier Grenstad.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter