Stiller seg bak UiTs ønske om å overta nasjonalt kunnskapssenter for utdanning

Kommunen stiller seg bak UiTs ønske om å få det nasjonale Kunnskapssenter for utdanning (KSU).

VIL VÆRE VERT FOR NASJONALT SENTER: UiT ønsker å bli vertskap for Kunnskapssenter for utdanning (KSU). 

nyheter

Det er Kunnskapsdepartementet som har bedt de fire store breddeuniversitetene i landet om å melde sin interesse for det nasjonale senteret.

UiT har sagt ja, og meldt fra om at man ønsker å overta senteret – som fram til nå har vært underlagt Forskningsrådet.

Senterets oppgave er å produsere, samle, syntetisere og spre forskingskunnskap om ulike problemstillinger i utdanningssektoren. Det ble formelt åpnet av daværende statsråd Kristin Halvorsen i 2013.

Fra før har fylkeskommunen støttet UiTs kandidatur, og nå kommer Tromsø kommune etter med en lignende støtteerklæring.

Flere fortrinn

I tirsdagens formannskapsmøte skal politikerne ta stilling til om de ønsker å gå for administrasjonens innstilling til vedtak.

I innstillingen pekes det på flere fortrinn som UiT har, og som burde kvalifisere til å bli vertskap for KSU, eksempelvis at UiT allerede per i dag er langt framme når det kommer til forskning på utdanning.

Blant annet vises det til Universtitetsskoleprosjektet og Universitetsbarnehageprosjektet, der Tromsø kommune er inne som samarbeidspartner med UiT.