Kommunens årsregnskap: Merforbruk på 99,4 millioner

Fredag formiddag la administrasjonssjefen frem fjorårets regnskap.

  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Tromsø kommune har kalt inn til pressekonferanse på rådhuset klokken 11 fredag formiddag. Her vil administrasjonssjef Britt Elin Steinveg legge frem årsregnskapet for 2018.

- Tromsø kommune legger i dag frem et årsregnskap for 2018 i balanse. Kommunens driftsinntekter var på 5,97 milliarder kroner, mens utgiftene var på 6,04 milliarder kroner. Dette gir et negativt netto driftsresultat på 99,4 millioner kroner, som dekkes opp ved bruk av oppsparte fondsmidler, skriver kommunen i en pressemelding.


Pleie- og omsorg må nok en gang få ekstrabevilgninger:

Dette er kuttene som skal spare inn 90 millioner hos pleie- og omsorg

Pleie- og omsorgssektoren vil ikke klare å spare nok penger til neste år. Derfor må øvrige sektorer i kommunen ta regningen. Igjen.

 

- En stor jobb å gjøre

Tallene er ifølge administrasjonssjef Britt Elin Steinveg noe bedre enn prognosene fra høsten, hvor det var lagt opp til et merforbruk på 135,4 millioner kroner.

- Likevel viser årsregnskapet at organisasjonen har en stor utfordring med å få på plass en bærekraftig økonomi. Netto driftsresultat i 2017 var til sammenligning på 67,2 millioner i mindreforbruk, sier Steinveg.


Ligger an til 150 mill. i merforbruk: Gir krisehjelp til pleie- og omsorgssektoren

Kommunen ligger an til et merforbruk på til sammen 150 millioner kroner. I dette ligger merforbruk i pleie- og omsorgssektoren på 205 millioner kroner.

 

Dette betyr at Tromsø kommune ved årsskiftet hadde 130 millioner igjen på disposisjonsfond. Det er 72 millioner mindre enn året før. I samme periode har kommunen økt lånopptaket med én milliard.

 – Jeg er fornøyd med at vi har hatt penger på bok når driften totalt sett har et merforbruk, men utviklingen i drift og investeringer begrenser handlingsrommet vårt ytterligere i årene fremover. Vi har en stor jobb å gjøre sammen, og den jobben skal vi klare, sier administrasjonssjefen.


Nå starter budsjettdebatten i kommunestyret

Politikerne i kommunestyret skal nå bestemme hvor - og ikke minst hvordan - et forventet merforbruk i kommunen skal dekkes inn.

 

Forventere sunnere økononi

Hun opplyser at kommunen på de fleste områder leverer i tråd med budsjett, og at mange av enhetene også leverer et mindreforbruk.


Over 50 millioner kroner skulle kuttes på byens unge:

Kommunestyret vil skjerme skole, barnehager og barnevern

Enigheten var stor blant politikerne om at skole, barnehage, barnevern og forebyggende helse for barn og unge ikke skal rammes av de foreslåtte kuttforslagene til administrasjonssjef Britt Elin Steinveg.

 

Merforbruket i pleie- og omsorgssektoren endte på 80 millioner kroner i 2018, noe som er i tråd med høstens prognoser. Sektoren ble i løpet av året styrket med 191 millioner kroner, hvor store deler ble finansiert av disposisjonsfond. Dette var dermed ikke en varig styrking av rammen.

- Vi har satt i gang store omstillings- og forbedringsprosesser i hele kommunen, som det jobbes intenst og godt med. Vi forventer å se fortløpende effekter av arbeidet både i form av en sunnere økonomi og bedre kvalitet. Så følger jeg ekstra nøye med på utviklingen i pleie- og omsorg. Innføringen av rammestyrt økonomi i alle deler av avdelingen vil stille strenge krav til enhetene selv om tydelige prioriteringer og grep er tatt  i 2019. På dette området rapporterer vi om fremdrift til formannskapet hver 14. dag, sier Steinveg.

Nøkkeltall regnskap

2018 (mill. kr)

2017 (mill. kr.) 

Endring

Driftsinntekter

-5 978,2

-5 833,4

-144,8

Driftsutgifter

6 043,9

5 728,1

315,8

Netto driftsresultat

99,4

-67,2

166,6

Sum bruk av avsetninger

-247,1

-165,1

-82,0

Sum avsetninger

147,7

213,4

-65,7

Regnskapsmessig resultat

0

-18,9

18,9

Resultatgrad (prosent)

-1,66 %

1,15 %

-2,81

Disposisjonsfond

130,3

202,2

-71,9

Gjeld

8 326,1

7 323,7

1 002,4