Storkontroll innen turisme og bygg: 200 personer kontrollert

45 bedrifter innenfor turisme og bygg og anlegg har vært gjenstand for tverretatlig kontroll.

Bilde fra kontrollen som ble gjennomført 19. og 20. mars.  Foto: Skatteetaten

nyheter

Det er Skatteetaten, politiet, Kemneren i Tromsø, Statens vegvesen, Arbeidstilsynet og NAV kontroll som står bak kontrollen, som ble gjennomført 19. og 20. mars.

Kontrollen var rettet mot turisme og bygg og anlegg da dette er næringer som er i sterk vekst, som har vært i fokus over tid og som erfaringsmessig har innslag av useriøse og kriminelle aktører.

Til sammen er 200 personer kontrollert.

Flere brudd

Arbeidstilsynet har sett på arbeidsavtaler, arbeidstidsordninger og lønnsmessige forhold i tillegg til fokus på arbeidstakernes helse og sikkerhet.

Arbeidstilsynet fant 5 arbeidstakere uten HMS-kort, et uriktig kort ble inndratt, og det var også flere arbeidstakere som ikke hadde fått nye kort etter å ha byttet arbeidsgiver.

  Foto: Skattetaten

 

Det vil bli gitt pålegg om både kontroll av adgangen til byggeplass, samt om orden og sikkerhet.

– Arbeidstilsynet innhenter timelister, kontrakter og lønnslipper i ettertid, og slår hardt ned på brudd på minstelønnsbestemmelsene, heter det i pressemeldingen.


Storkontroll i turistbransjen: Flere lovbrudd avdekket

Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten, Kemneren i Tromsø og NAV gjennomførte den felles kontrollen av eventbransjen i slutten av forrige uke.

 

Mulig trygdesvindel

NAVs kontroll så på stønadsforhold/samtidig arbeid og om AA-registeret var oppdatert. NAV kontroll nord har så langt 10 saker som skal utredes nærmere for mulig trygdesvindel.

Politiet avdekket ingen forhold

Politiet har kontrollert oppholds- og arbeidstillatelse. Politiet har under denne kontrollen ikke avdekket noen forhold.

– Vi anser det som svært positivt at denne kontrollen viste ryddige forhold blant de som ble kontrollert og at næringslivet i all hovedsak etterlever lover og regler. Resultatet viser også at hyppig kontrollvirksomhet virker forebyggende, sier politioverbetjent Elisabeth Wahlin.

– Nyttig samarbeid

Skatteetaten og Kemneren kontrollerte hvorvidt arbeidsgiver har overholdt sin opplysningsplikt vedrørende arbeids- og inntektsforhold og skattetrekksopplsyninger. Verken Skatteetaten eller Kemneren har avdekket noen forhold under kontrollen.

– Kontroller hvor vi samarbeider med de andre etatene er svært nyttige. Svart arbeid er tapte penger for kommunen og vi ønsker å være synlige og tilstede i næringslivet og kommunen, sier juridisk rådgiver Maria Korneliussen.

Ingen reaksjon fra vegvesenet

Statens vegvesen har hatt fokus på dokumentkontroll for fører og kjøretøy i forhold til persontransport mot vederlag. Statens vegvesen har kontrollert tilsammen 13 kjøretøy/førere.

Ingen reaksjoner i forhold til mangler ved kjøretøy eller dokumenter i denne kontrollen.

– Dette er blant de umiddelbare forholdene som aksjonen har avdekket. For flere av kontrolletatene skal det nå jobbes videre og det utelukkes ikke flere funn etter hvert, heter det i pressemeldingen.