Etterforsker uventet dødsfall ved UNN Harstad

Politiet i Harstad mottok for tid tilbake en anmeldelse etter at en pasient i 40-årene døde.

VIL HA SVAR En kvinne i 40-årene døde på UNN Harstad for noen år siden. De pårørende vil ha svar på hva som skjedde, og har politianmeldt en overlege på den aktuelle avdeling.   Foto: ILLUSTRASJON - TORE SKADAL

nyheter

Ved UNN døde en pasient i 2017 på grunn av forsinket diagnostikk og behandling av blodforgiftning (sepsis). UNN varslet umiddelbart dødsfallet til Statens helsetilsyn. Dette skriver UNN i en pressemelding mandag.

Pasienten, en kvinne, var under behandling på en av sykehusets enheter da hun døde. Hun ble obdusert like etter.

– I saker med såkalte uventede dødsfall på et sykehus, er det gjerne sykehuset selv som varsler om hendelsen. Det var ikke tilfelle i denne saken.

– Saken har vært til vurdering hos Fylkesmannen, uten at det anbefalt etterforskning. Årsaken til at den havnet på politiets bord, er en anmeldelse fra pårørende, opplyser politiadvokat Børge Bertelsen ved Harstad politistasjon.

– Anmeldelsen fra de pårørende var formelt rettet mot en av overlegene på UNN Harstad, men det skal nevnes at flere personer har vært involvert i behandlingen av fornærmede. Vi ser på rollene til de ulike, samt at det vurderes om foretaket som sådan (UNN) kan ha overtrådt Helsepersonelloven.

Faglige vurderinger

– Obduksjonen gir en idé, et bilde av hva kvinnen konkret døde av. Vår jobb er å finne ut om det i denne sammenheng har skjedd noe klanderverdig fra sykehusets side. Klanderverdighet kan dreie seg om alt fra medisinsk feilbehandling grunnet feilvurderinger, til systemfeil.

– Det er for tidlig i etterforskningen til å trekke noen konklusjoner. Vi regner med å ha oversikt og grunnlag for slike vurderinger i løpet av høsten, sier Bertelsen.

– Dette er en vanskelig sak, som krever bruk av medisinsk ekspertise, legger han til.

Høy terskel

– Det er jo slett ikke uvanlig at syke mennesker dør under behandling på helseinstitusjoner. I enkelte tilfeller, som denne, blir politiet involvert i etterkant, forteller Bertelsen.

På helt generelt grunnlag har Riksadvokaten uttalt at man i slike saker bør ha i erindring at helsepersonale har som oppgave å yte behandling – ikke sjelden av livreddende karakter og under tidspress – hvor konsekvenser av små feil lett blir katastrofale. En for intensiv strafforfølgning kan lede til dårligere behandlingstilbud totalt sett.

Terskelen for påtale i slike saker er derfor høy.

Viktig avklaring

I tilfeller der ingen enkeltperson kan straffes, kan summen av enkeltfeil eller forsømmelser utgjøre et grovt uaktsomt forhold for institusjonen. Foretaksstraff for sykehuset kan da bli vurdert etter straffeloven kapittel 3a. Forelegget vil mest aktuelt utstedes mot sykehuset, ikke mot eieren. Flere sykehus i Norge har fått millionbøter på denne måten.

«Politiet skal således ivareta både ansattes og pasientens interesser, ved å sikre at helseforetakene har tatt sitt ansvar. Politiet skal medvirke til å sikre at eventuell mistanke hos pårørende eller andre involverte blir bekreftet eller avsannet», skriver Tidsskriftet Den norske legeforening i en artikkel om emnet.

Beklager overfor familien

UNN melder selv at dødsfallet har vært fulgt opp tilsynsmessig av fylkeslegen, som vurderte at UNN ikke oppfylte spesialisthelsetjenestelovens krav om å yte forsvarlige helsetjenester. Det har også vært gjennomfått internt i UNN, som ser på dødsfallet som en systemsvikt.

I det samme tidsrommet gjennomførte Helsetilsynet et landsomfattende tilsyn på mottak av pasienter med blodforgiftning. Tilsynet fant alvorlige avvik ved de fleste norske sykehus, inkludert UNN, skriver sykehuset selv i pressemeldingen.

- UNN beklager overfor familien tapet som de har lidt og de påkjenninger dette har påført dem, skriver UNN.