Sier ja til omstridt oppdrettsanlegg på 48 tusen kvadratmeter ved Sommarøya

Fylkesmannen tillater Lerøy Aurora å etablere nytt oppdrettsanlegg ved Veggneset nord for Sommarøy.

Lerøy Aurora har fått tillatelse fra Fylkesmannen til å etablere ny oppdrettslokalitet mellom Tussøya og Angstauren. Sommarøy nederst til venstre.  Foto: Google

nyheter

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har, i et offentlig brev til Lerøy Aurora, gitt sin tillatelse etter forurensningsloven for et planlagt sjøbasert anlegg for oppdrett av laks og ørret.

Et oppdrettsanlegg ved denne lokasjonen har vært omstridt, etter at Lerøy Auroras planer ble offentliggjort tidligere år.

Under høringen kom det inn kritiske merknader til det planlagte oppdrettsanlegget, fra Norges Miljøvernforbund, Unge Høyre, Naturvernforbundet i Troms, Fiskarlaget Nord, Hillesøy fiskarlag, Forum for natur og Friluftsliv i Troms og Lauklines kystferie AS.

Kritikken går hovedsakelig ut på at anlegget kan skape negative konsekvenser for miljøet og vannkvaliteten.


Tromsø-forskere anbefaler marine industriparker i ny rapport: – Lukkede oppdrettsanlegg ligger et stykke fram i tid

Forskere fokuserer på åpne anlegg i letingen etter nye sjøarealer til oppdrettsnæringen.


Seks store oppdrettsbur

MDG, Rødt, SV og Ap vedtok i kommunestyret i november i fjor at kommunen ikke skal tillate flere oppdrettskonsesjoner, og at eksisterende konsesjoner ikke forlenges uten at de drives i lukkede anlegg. Dette vedtaket ble senere gjort om.

Fylkesmannen har ingen kommentarer til kravet om lukket eller landbasert anlegg, utover at åpne anlegg fremdeles er en lovlig og akseptert teknologi for produksjon av fisk i sjø.


Politikerne dropper kravet om lukkede anlegg

Kommunestyret behandlet en ny sak om bærekraftig utvikling i havbruksnæringen. Der gjorde dem om på det kontroversielle vedtaket om krav til lukkede anlegg fra i fjor høst.


Anlegget skal etter planen bestå av seks oppdrettsbur av 90 ganger 90 meter i en rekke, og hvor den totale rammen er 540 ganger 90 meter, heter det i skrivet fra Fylkesmannen.

Oppdrettsanlegget vil i så fall beslaglegge et areal på 48.600 kvadratmeter av sjøoverflaten. I tillegg vil det komme fôrflåte og fortøyninger. Maksimal tillatt biomasse er oppgitt til 3.600 tonn, opplyser Fylkesmannen.

Fylkemannen ikke imot åpne anlegg

Lokasjonen for anlegget, som er planlagt mellom mellom Tussøya og Angstauren, er plassert i samsvar med kommuneplanens arealdel.


Laksedød i fire anlegg ved Kvaløya – Fiskeridirektoratet og KSAT koblet inn

Oppdretterne hevder laksedøden har avtatt onsdag. Fiskeridirektoratet og KSAT i Tromsø bistår næringen.


I kunnskapsgrunnlaget til tillatelsen fra Fylkesmannens vises det til undersøkelser av sedimenter og bunnfauna. I tillegg vises det til undersøkelser av strømforhold, vannutskiftning, bunntopografi og naturmangfold.

Tromsø kommune oppfordrer på sin side Fylkesmannen til å kreve landstrøm for anlegget i Sørsundet. Kommunen har mulighet til å klage på Fylkesmannens vedtak, om kravene til blant annet utslipp fra anlegget ikke er tilfredsstillende.

Til syvende og sist er det fylkeskommunen, som ikke må forveksles med Fylkesmannen, som har ansvar for å tildele oppdrettskonsesjoner, etter en samlet vurdering av innspill fra flere faglige etater.


Ny rapport om fiskehelse:

Sykdommene oppdrettsnæringen frykter

Fiskehelserapporten bringer nye trusler mot fiskeoppdrettsnæringen frem i lyset.