I romjula sto naboene fram i iTromsø og forlangte ny detaljregulering etter at det var gjort store endringer i gjeldende plan. Nå står et samlet nabolag i Bjerkealleen bak løsningsforslaget som de har presentert for TIL. Det mener forslaget imøtekommer både TILs og naboenes interesser, og det vil i mindre grad kreve dispensasjoner fra reguleringsplanen.

Snur hallen

– Vi prøver å komme TIL i møte og presenterer et innspill vi synes er konstruktivt, og som betyr at hallen kan bygges raskt. Med en slik løsning vil vi ønske fotballhallen velkommen, sier Ola Valdermo og Lisa Sundstrøm.

Selv om de har hatt innvendinger til planprosessen er de ikke motstandere av at hallen kommer.

– Vi er ikke negative til hallen, en slik fotballhall vi ha kjempepositiv betydning for bydelen, sier de.

Naboene har sett nærmere på planene for fotballhallen og kommet opp med en løsning de mener lar seg realisere uten for mye omarbeiding av foreliggende planer. De har rett og slett snudd hallen 90 grader, men holder seg fortsatt innenfor byggegrensene. Det eneste som trenger dispensasjon er byggegrensen mot gang- og sykkelveien.

Mindre støy

– Øvelsen vi har gjort er veldig enkel. Vi har tatt for oss hallen TIL ønsker å bygge og snudd den slik at kortsidene kommer der langsidene var, og trukket den nærmere kunstgressbanen. Da kommer hallen lenger vekk fra Bjerkealleen, den vil ikke virke så ruvende og det blir åpent mellom husene båre og hallen. Dette blir kjempemessig for alle parter.

For Lisa Sundstrøm vil en slik løsning også bety at støyen fra kunstgressbanen blir dempet.

– Vi får ikke hallen klint opp i huset vårt, den vil fungere som en støyskjerm og i tillegg vil det ikke være fare for takras fra hallen.

Opp til TIL

Tromsø Idrettslag inviterte naboene til et møte i slutten av januar hvor fotballklubben signaliserte ønske om å gå for en løsning som naboene mener gir minst mulig ulemper for området.

– Etter å ha tenkt oss om etter møtet med TIL, er det dette vi har kommet fram til. Vi mener det er et konstruktivt innspill fra vår side sånn at alle får det bra. Vi har fått signaler om at TIL skal vurdere forslaget vårt seriøst. Vi vet det skal være et styremøte i TIL neste uke hvor dette kommer opp, sier Ola Valdermo og Lisa Sundstrøm.

Frykter utsettelse

Prosjektleder for hallen, Frode Rinnan, kan ikke ta stilling til forslaget før de har fått tilbakemelding fra bygningsmyndighetene i kommunen om hvordan de stiller seg til dispensasjonssøknaden.

– De skal ta stilling til om dispensasjonssøknaden kan anbefales eller ikke. Vi ble lovet svar innen en uke, men har ikke hørt noe ennå.

En annen ting er hvordan tomteeier Tromsø kommune stiller seg til tomteutnyttelsen.

– Forslaget fra naboene betyr at mesteparten av tomta må tas i bruk. Det må avklares hvordan kommunen stiller seg til en slik bruk og om de vil gi bort hele eller deler av tomta. Vårt opprinnelige forslag vil gi en bedre tomteutnyttelse enn å plassere hallen i øst/vest-retning, sier Rinnan.