- Avtalen med Sametinget tar utgangspunkt i dagens Tromsø, og kler Tromsø og Tromsøs innbyggere på en utmerket måte. Jeg er glad for å kunne presentere en avtale som legger til rette for at Tromsøs samiske innbyggere og kommunens øvrige borgere fortsatt skal leve side om side i gjensidig respekt for hverandre. Konkurransemannen i meg er dessuten veldig fornøyd med at vi slår Oslo i å være først ute med en slik samarbeidsavtale, sier Ordfører Jens Johan Hjort.

Klokken 10.30 i formiddag holder Tromsø kommune og Sametinget en pressekonferanse i Byrådssalen i Rådhuset.

Der deltar ordfører Jens Johan Hjort, sametingets visepresident Laila Susanne Vars og byråd for næring, kultur og idrett, Jonas Stein.

Synliggjøre og tilgjengeliggjøre

Her vil de legge fram en samarbeidsavtale mellom Tromsø kommune og Sametinget, som er utarbeidet for å fremme ivaretakelsen av samisk språk og kultur.

Avtalen har blant annet som intensjon å etablere en permanent samisk møteplass i Tromsø.

Intensjonen med en slik møteplass skal være å synliggjøre og tilgjengeliggjøre samisk kultur, og skape en arena for samisk samfunnsliv og aktivitet. Driftskostnadene knyttet til senteret skal deles etter egen fordelingsnøkkel, hvor Sametinget har tatt på seg hovedansvaret.

Ifølge pressemeldingen fra de involverte aktørene skal avtalen legge til rette for et langvarig og forpliktende samarbeid mellom Tromsø kommune og Sametinget.

Den har blant annet som intensjon at forholdene legges bedre til rette for tilpassede kommunale tjenester for den samiske befolkningen og en generell styrking av tilbudet.

Ellers inneholder avtalen punkter om informasjon, språkopplæring, barn og unge, helse og sosialtjenester.

Egen handlingsplan

I pressemeldingen kommer det fram at Tromsø kommune på bakgrunn av avtalen vil utarbeide en egen handlingsplan for samisk språk og kultur.

"Kommunens overordnede planer skal samtidig gjenspeile den samiske befolkningens rett til å ivareta og utvikle sin kultur, sitt språk og sitt samfunnsliv. Partene skal samarbeide om å utvikle tiltak, prosjekter og fritidsaktiviteter for barn og unge. Det skal i fellesskap utvikles en samisk kunnskapspakke til bruk i skolene i Tromsø og det er et uttalt mål å øke andelen elever med samisk opplæring", skriver Hjort og Stein.

Avtaleutkastet skal behandles i byrådet og Utdannings-, kultur- og idrettskomiteen før det legges fram for Kommunestyret 24. april.

Tromsø kommune og Sametinget inngår samarbeidsavtale. Foto: Knut Jenssen