Fylkesrådet i Troms er enig med fylkestinget om at det skal jobbes videre med planene om å slå sammen de tre nordnorske fylkene. Det kom fram på fylkesrådets møte tirsdag.

Vedtak i oktober

Her sier fylkesrådet at de i løpet av våren skal ta kontakt med Finnmark fylkeskommune og Nordland fylkeskommune for nabosamtaler om en eventuell fylkessammenslåing.

Hvis Finnmark og Nordland vil delta i prosessen, mener fylkesrådet i Troms at et vedtak om sammenslåing av de nordnorske fylkene kan fattes allerede i oktober. Innstillingen, som fylkesrådet er enig i, skal opp i fylkestinget i mars.

Ikke like interessert

Status på prosessen foreløpig er at vedtak i de andre fylkestingene viser at Finnmark og Nordland ikke er like interessert i sammenslåing som Troms. Hittil har Stortinget uttalt at eventuelle fylkessammenslåinger vil være basert på frivillighet fra fylkene.

Fylkesrådet i Troms skriver videre at hvis nabosamtalene gir grunnlag for det, vil Troms delta aktivt sammen med de aktuelle nabofylkene om å utrede struktur og oppgaver. I tillegg til bred politisk involvering, vil det i denne fasen gjennomføres høring med kommuner og næringsliv. Neste fase, etter at fylker rundt om i landet har konkludert, vil være forhandlinger med staten høsten 2015/våren 2017.

Først i 2020

Eventuelle sammenslåinger som blir vedtatt av Stortinget, vil ifølge skrivet som hovedregel tre i kraft 1. januar 2020, etter kommune- og fylkestingsvalget høsten 2019.