Torsdag skulle byrådet ta stilling til kommunedelplanen for den nye Kvaløy- og tverrforbindelsen, men saken ble utsatt til neste byrådsmøte. Innstillingsforslaget legger opp til et nytt tunnelinnslag like nord for det eksisterende påhugget i Breivika. Et alternativ universitetet mener er langt fra godt nok utredet.

– Vi frykter hva dette vil bety for universitetet og den botaniske hagens utviklingsmuligheter, samtidig som at støy og støv kan ha uheldige følger for plantene i hagen, sier bygg- og eiendomsdirektør Erland Loso ved UiT–Norges arktiske universitet.

Kan påvirke plantene

Loso mener forslaget til kommunedelplan for området ikke er tydelig nok og at konsekvensene den kan få for universitetet ikke er godt nok utredet.

– Vi har ikke helt klart å se hvilke omfang dette tiltaket vil få, og vi er bekymret for hvilke føringer det vil legge på mer detaljerte planer senere, sier han, og fortsetter:

– Botanisk hage er et veldig spesielt tilfelle, og vi har forsøkt å synliggjøre hva et nytt tunnelinnslag betyr for oss. Dette er en institusjon av vitenskapelig og reiselivsmessig interesse. Det er en attraksjon.

Mange av plantene i hagen er planter som lever godt over tregrensen. Noen av dem hører hjemme flere tusen meter over havet.

– De er vant til et helt annet miljø enn midt i en trafikkmaskin. En ny tunnel vil øke støy og forurensning, og vi vet lite om konsekvensene dette kan få for plantelivet i hagen, konstaterer Loso.

Adgang til havet

UiT satser i dag tungt på maritim forskning, og Loso avslører at det i fremtiden kan være aktuelt å utvide campus ned mot havet.

– Tilgang til Tromsøysundet på ett eller annet tidspunkt vil være interessant for oss. Bussbrua som er planlagt som en del av tunnelinnslaget vil i så fall forsterke barriereeffekten Stakkevollveien allerede har i dag, forklarer han.

Universitetet har levert en merknad til kommunedelplanen på bakgrunn av disse bekymringene.

– Vi har hatt en tett dialog med Kunnskapsdepartementet og de støtter vår vurdering i denne saken, sier han.

Tar UiT på alvor

Byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg, opplyser at de vil ta merknaden fra universitetet på alvor når de behandler forslaget til innstilling for kommunedelplanen.

– Vi vil gjøre det vi kan for å imøtekomme dem. Litt av poenget med kommunedelplaner er å legge føringer for videre planer, men jeg tror vi skal klare å ivareta deres behov samtidig som de behovene byen og trafikkavviklingen har, sier hun.

Ramberg er klar på at kommunen ikke kan stanse prosessen fordi alle forhold ikke er tilstrekkelig belyst.

– Dette er det viktig at vi får unna.

– Dere går for nytt tunnelinnslag. Er det helt uaktuelt å legge den nye forbindelsen til det eksisterende påhugget?

– A4-alternativet, som legger forbindelsen der, kommer merkbart dårligere ut enn de to andre alternativene på måloppnåelse, særlig knyttet til trafikksikkerhet og næringstrafikk. Det er liten grunn til å dvele ved en løsningen når den scorer såpass dårlig sammenlignet med alternativene, sier Ramberg.

I pris ligger A3 100 millioner kroner under A4-løsningen, som lå på 1,4 milliarder kroner. A5 er til gjengjeld 100 millioner dyrere, men Ramberg mener det er en liten pris å betale sett opp mot nytten den gir.

– Sammen med bydelsrådene, næringslivet og Statens vegvesen, besluttet vi å gå for A5-løsningen, da den helt klart scorer best av de tre alternativene, sier hun.

foto
ALTERNATIVER: Byrådets forslag til innstilling til kommunedelplanen for Breivika-Langnes-Kvaløya legger opp til A5 og B3. Kartskisse: Statens vegvesen