Målet med planen er å legge til rette for etablering av bussdepot med tilhørende servicefunksjoner, samt en fryse- og logistikkterminal. Planen legger til rette for 165 oppstillingsplasser for buss og 100 parkeringsplasser for ansatte og kunder.

Fiskernes Agnforsyning og Eimskip skal også flytte til samme område. Planen ligger ute til offentlig ettersyn i seks uker.