SENTRUM: Onsdag la Statens vegvesen fram sin rapport om hvordan de ser for seg at Tromsøs befolkning skal delta i et spleiselag for å finansiere investeringer i veier, gang- og sykkelveier, trafikksikringstiltak og kollektivtrafikk.

Behovene for investeringer er beregnet til cirka åtte milliarder kroner – hvorav halvparten skal tas inn via brukerbetaling.

I den foreløpige rapporten opererer etaten med seks forskjellige alternativer for brukerfinansiering.

Les også: Sandra Borch om bompenger til badeland: - Et vanvittig forslag

3,8 mrd. i bompenger

I de to mest radikale forslagene – alternativ fem og seks – er det snakk om 15 eller 18 bompengestasjoner.

I veivesenets beregninger for alternativ seks vil 86.500 bilister bidra med 350 millioner kroner årlig – og i perioden fram til 2032 ta inn 3,8 milliarder kroner.

For alternativ fem er tilsvarende tall 82.500 bilister, 340 mill. kroner årlig, og 3,7 mrd. kroner i innkrevingsperioden. For begge disse alternativene vil bompengeavgiften være mellom 15 og 30 kroner.

Bilistene betaler for kjøring til og fra Tromsøya, samt for kjøring mellom forskjellige soner på øya. Dog betaler man kun for én passering. Man har en time på seg å passere andre bomstasjoner.

Les også: Frp har lurt sine bompengeleie velgere.

Best samsvar med kravene

«Disse alternativene er vurdert å gi best samsvar mellom nytte og kostnader. De fleste investeringstiltak skal gjøres på øya, og det følger da av prinsippet om nærhet mellom den som betaler og den som har nytte av tiltaket», skriver Statens vegvesen i sin rapport.

Det minst revolusjonerende alternativet omfatter tre bomstasjoner: På Langnes, Tromsøbrua og i Tromsøysundtunnelen.

«Trafikken til/fra øya betaler, mens interntrafikken på øya fritas», oppsummerer veivesenet.

Dette alternativet kalles «Ytre snitt» og beregnes å kunne ta inn 240 mill. i året fra 46.000 bilister – en totalsum på 2,8 mrd. kroner. Her vil bompengeavgiften være mellom 15 og 25 kroner.

Det er flere alternativer som er å regne som «hybrider» mellom de to ytterlighetene – eksempelvis alt. 3 og 4, der bilistene betaler for å kjøre mellom såkalte «avlastningssentre» som Breivika, Langnes og Tverrforbindelsen.

Det er regnet både på faste bomtakster og differensierte – såkalt rushtidsavgift. I beregningene er det også tatt høyde for at det skal gis opp til 20 prosents rabatt.

Rettferdighet

Andre ting som også er tatt med i beregningene er et månedstak på maks 80 belastede passeringer; fritak for offentlig transport, elbiler, hydrogenbiler

Det er flere forutsetninger som er lagt til grunn for rapporten fra veivesenet.

Dels skal det bli mindre attraktivt å kjøre bil til og fra sentrum eller noen av pressområdene, dels skal man få inn mest mulig penger. I tillegg skal systemet bli mest mulig rettferdig.

Den foreløpige rapporten skal behandles av politikerne i Tromsø kommunestyre, og deretter skal alternativ velges.