JM Hansen Eiendom står bak planforslaget som tilrettelegger for utbygging av inntil 40 boenheter fordelt på ni etasjer fra Vestregata 20–22. Da formannskapet i august i fjor vedtak å legge planene ut på høring, lot ikke protestene vente på seg. Innvendingene gikk spesielt på høyden.

Mangelfull

21. juni vedtok kommunestyret reguleringsplanen med 24 mot 17 stemmer. Nå klager Fortidsminneforeningen på vedtaket fordi de mener det er ugyldig, fordi:

• Planen er ikke i overensstemmelse med overordnede planer

• Utilstrekkelig tilpasning til omkringliggende bebyggelse

• Ikke gjennomført stedsanalyse

• Mangelfull medvirkning fra innbyggerne

• Mangelfull merknadsbehandling

• Utilstrekkelig visualisering av tiltaket for dem som tar beslutningen

Skjemmende

Naboen til Vestregata 20-22, Norkirken i Vestregata 24, har protestert på byggeplanene. Nå får de støtte fra Fortidsminneforeningen som viser til at den store tregården fra 1880 er vernet og bra vedlikeholdt.

– De fremlagte illustrasjonene til reguleringsplanen (for Vestregata 20-22, red.anm.) viser en utforming som er skjemmende for kulturminnet og er ikke tilpasset naboeiendommene i målestokk, materialvalg og karakter. Nybygget innordner seg ikke omgivelsene og bryter med eksisterende takform, takhøyder og materialbruk.

Skremmende

I klagen skriver Fortidsminneforeningen at de er mot at det tillates å bygge så høyt og massivt i dette «viktige byområdet». De mener det ikke er foretatt stedsanalyse av tålegrensen for eksisterende bygningsmasse og landskapsrom.

– At dette nye bygg/bygningsvolum tillates uten en slik utredning er skremmende fordi det kan bli veiledende for utviklingen av Vestregata, Kongsbakken-området og kanskje hele sentrumsområdet.

Ubegrunnet og uegnet

Fortidsminneforeningen frykter også at blokka på ni etasjer i Vestregata skaper presedens for hva som kan bygges i nabolaget.

– Når denne planen godtas er det ingen som kan hindre eierne av Vestregata 16 og 18 i å rive og bygge like høyt eller høyere. Det samme med Smarthotellet og resten av bebyggelsen sør for det.

Fortidsminneforeningen viser til at alle merknadene til planen bare er oppsummert som «tatt til orientering», «tatt til følge» og «ikke tatt til følge».

– Merknadene er ikke vurdert med utfyllende kommentarer og konklusjonene fremstår dermed som ubegrunnet og uegnet som beslutningsgrunnlag for de kommunale organer som skal bestemme om planen kan vedtas eller ikke.