Det er mange spørsmål, men langt færre svar rundt den nye Kvaløyaforbindelsen. I kveld klokken 18.00 inviterer iTromsø til byutviklingskveld på The Edge, med Kvaløyaforbindelsen som tema.

Bruforbindelsen fra Selnes er allerede vedtatt, og kan ikke forkastes. Eller kan den det?

iTromsø kontaktet Statens vegvesens prosjektleder Veronica Wiik, med ønske om å klarne litt opp i eksisterende forestillinger og forvirring rundt den nye Kvaløyaforbindelsen.

Koster drøyt halvannen milliard

– Hvordan skal den nye Kvaløyaforbindelsen finansieres?– En ny forbindelse til Kvaløya vil eventuelt være en del av ”Tenk Tromsø”-prosjektet, som skal finansieres blant annet gjennom en bymiljøavtale med staten. En slik pakke er ennå ikke vedtatt av politikerne, og foreløpig er heller ikke forhandlinger med staten om en bymiljøavtale kommet i gang.

– Hvilke kostnadsrammer har den planlagte Kvaløyaforbindelsen?– Statens vegvesen har nylig beregnet kostnadene på nytt, og anslår at den vil koste 1,6 milliarder. Dette anslaget har en usikkerhetsmargin på 25 prosent i begge retninger.

Ny planprosess fortsatt mulig

– Hva er hovedargumentene mot en tunnelforbindelse via Håkøya?– Med en slik forbindelse vil vi ikke nå målene som kvalifiserer oss for en bymiljøavtale med staten. En slik forbindelse legger ikke til rette for gode løsninger for dem som går, sykler eller tar bussen. Brualternativet til Kvaløya er betydelig rimeligere å bygge og drifte enn alle tunnelalternativene. Bru fra Langnes til Selnes viser også best samfunnsøkonomisk nytte og gir kortere reisetid for mange av dem som bor på Kvaløya i dag. Bru er også den beste løsningen for syklende, og bedrer fremkommeligheten for dem som reiser med buss.

– Er det fortsatt mulig å snu i trasévalget, altså vrake Selnes-alternativet. Hvis ikke – hvorfor?– Det er kommunen som har vedtatt bru fra Langnes til Selnes, etter et grundig planarbeid der fem alternative forbindelser ble konsekvensutredet. Dersom kommunen ønsker å starte en ny planprosess for å utrede på nytt, er dette selvsagt mulig. Dette vil måtte tas opp med Troms fylkeskommune som veieier.

Opptil to år med regulering

– Hvilken reell makt har egentlig kommunens politikere i avgjørelsene rundt ny Kvaløy-forbindelse?

– Det er kommunen som er planmyndighet og dermed er det kommunen politikerne som fatter vedtak i plansaker. Det er kommunestyret som har vedtatt gjeldende trasé med bru fra Langnes til Selnes. Fagmyndighetene gir råd og anbefalinger basert på mål for prosjektet, faglige utredninger og nasjonale retningslinjer.

– Når håper dere at «første spadetak» blir tatt, i arbeidet med ny Kvaløy-forbindelse?– Det er ikke mulig å svare på nå. Først må forbindelsen reguleres i detaljer. Dette antar vi tar halvannet til to år. Og så vil forbindelsen selvfølgelig kreve finansiering.

– Hva vil skje med den eksisterende Sandnessundbrua? Er det aktuelt å innføre bompenger her også?– Det pågår nå et arbeid med en egen bompengeutredning, denne vil anbefale soneinndeling for byområdet. Hvor bomsnittene vil bli plassert er ennå ikke bestemt, dette vil politikerne gjøre når endelig sak om bompenger fremmes til behandling. Det legges vekt på å finne et helhetlig, funksjonelt og rettferdig system for plassering av bomsnitt.

Flere syklister, færre gående

– Hvor mange benytter seg daglig av bil, over Sandnessundbrua i dag?– Det er cirka 17.000 kjøretøy som gjennomsnittlig bruker Sandnessundbrua i døgnet. Reisevaneundersøkelser viser at bilandelen fra Kvaløya til Tromsøya er høyere enn gjennomsnittet for befolkningen i Tromsø.

– Hva er tilsvarende tall for syklister og fotgjengere?– Total sykkelandel i Tromsø er på cirka 4 prosent, og gangandelen på cirka 25 prosent. Tellinger på Sandnessundbrua viser en god økning i syklister der. Vi har en gledelig oppgang på 40 prosent fra målingen i 2013. Når det gjelder gående er det en nedgang på cirka 25 prosent fra 2013 til i dag.

– Hva er tilsvarende tall for bru?– Kollektivandelen i Tromsø totalt er cirka 12 prosent.

– Hvilke tall har Statens vegvesen på hvor mange som vil kjøre, sykle og bruke kollektivtrafikk i framtida?– I arbeidet med Tenk Tromsø har det vært et mål om å planlegge for at halvparten av alle reiser i 2013 skal foregå med miljøvennlige transportmidler. For å nå målsettingen om nullvekst i personbiltrafikken har vi gjort analyser for hvilke endringer i reisevaner som må til. Det antas at kollektivtransporten, gange og sykkel alle må vokse og øke sine markedsandeler på bekostning av biltrafikken. Det vil dessuten være behov for trafikkdempende tiltak i tillegg, samt en fortsatt strategi om kompakt byutvikling og fortetting langs og ved sentrale knutepunkt og kollektivtraseer.

– Vil den foreslåtte, nye Kvaløyaforbindelsen ha noen innvirkning på den vedtatte byggestansen på Kvaløya– Ja det vil det nok, og dette er også omtalt i kommuneplanen arealdel.

– Vil den foreslåtte, nye Kvaløyaforbindelsen ha noen innvirkning på kollektivtrafikken i fremtida?– Ja, dersom en ny Kvaløyaforbindelse skal inngå i en tiltakspakke, med mål om nullvekst i personbiltrafikken, så vil den være en del av satsing på kollektivtransporten og sykkel og gange.