Fremskrittspartiet i regjering har fra 1. juli innført strengere strafferegler for privatpersoner som deltar i krig utenlands. Dette betyr også at politiet nå får bedre muligheter til å straffeforfølge personer som deltar i ulovlig væpnet konflikt, i tillegg til å mer effektivt kunne forhindre utreise og rekruttering til en slik deltakelse.

Det finnes mange tilfeller der man har sett at personer fra Norge reiser og slutter seg til enkelte grupperinger som begår meget alvorlige handlinger i konfliktområder. Deretter kan disse personene komme tilbake til Norge med økt evne og vilje til å begå alvorlige lovbrudd i landet vårt. Dette kan bli et stort samfunnsproblem dersom myndighetene ikke tar grep allerede nå. Derfor er regjeringens lovforslag et direkte svar på disse nevnte utfordringene.

Forsøksansvaret og rekrutteringsforbudet vil sammen med de endringene i straffeprosesslovens tvangsmiddelbestemmelser gi politiet mulighet til å gripe inn på et tidligere tidspunkt, og deretter forebygge og forhindre stridsdeltakelse, alvorlige voldshandlinger i utlandet, voldelig radikalisering og ikke minst den trusselen slike personer vil representere ved en eventuell retur til Norge.

De nye straffereglene mot fremmedkrigere bygger på gjeldende rett som forbyr rekruttering til et annet lands militære styrker, samt rekruttering til terrororganisasjoner. De fleste voldshandlinger som er aktuelle å begå som ledd i militær deltakelse i strid, er allerede straffbare etter norsk rett, slik som for eksempel drap, kroppskrenkelser og sabotasje.

Det er derfor svært gledelig at Fremskrittspartiet i regjering nå tar grep, og innfører strengere strafferegler for privatpersoner som deltar i krig utenlands. Jeg er oppriktig stolt over handlekraften Fremskrittspartiet viser.