Kroken: Det kommer fram i en bekymringsmelding som verneombudet har sendt inn til hovedverneombudet, datert 1. februar i år. Her skriver hun at bekymringene som ble meldt inn med tanke på flytteprosessen for avdeling Strimmelen og de nye lokalene, har vist seg å være berettiget.

I brevet listes manglende rutiner for fellesoppgaver, manglende rutiner for renhold, manglende tilsettinger og en høy andel ufaglærte opp som noen av problemene.

Skadedyr

Her pekes det blant annet på at flere ansatte opplever et tidspress som fører til at de ikke har nok tid til forsvarlig pasientbehandling. Som følge av underbemanning har det også flere ganger oppstått skader og risikofylte situasjoner.

Dette er andre kritikkverdige forhold som kommer fram av brevet fra verneombudet:

• Skadedyr på flere pasientrom, kjøkken og pauserom.

• Uheldig trafikk for skjermede pasienter med stort behov for ro og forutsigbarhet.

• Stor bruk av ekstravakter og tilkallingsvikarer. Faglært personale virker ikke å bli foretrukket i tildeling av vakter, noe som er et problem for en avdeling som har sterkt behov for kontinuitet i personalgruppen.

Avdeling Strimmelen er Omsorgstjenesten Jadeveiens minste avdeling og er en forsterket skjermet avdeling for eldre pasienter med demens og psykiatriske sykdommer. Dette er den eneste avdelingen i kommunen som er tilrettelagt for å ta imot pasienter med betydelig utfordrende adferd.

I den forbindelse etterlyser verneombudet også en plan for å øke den faglige kompetansen i arbeidet med brukere som har sammensatte behov og psykiatriske diagnoser.

Uholdbar situasjon

Av brevet adressert til hovedverneombudet pekes det på at dette ikke er første gang de ansatte tar opp problemene ved avdeling Strimmelen. I et brev til verneombudet fra det faste personalet, datert mai 2015, skrives det at de ser med bekymring og er frustrerte over den nye situasjonen, som innebærer vesentlig endring i arbeidsorganisering, ansatteforhold og bemanningssituasjon. Her vises det også til et møte som ble avholdt 8. april i fjor, få dager før avdelingen ble flyttet til andre lokaler. Der står det følgende:

« I møte den 8. april ble det lagt fram et notat som omhandler bekymringer i forhold til flytteprosessen og til tidligere forhold, tatt opp i begynnelsen av 2013, som ikke er på plass i avdelingen. Ingen av personalets innspill ble drøftet på møtet og det ble ifra enhetsleder lagt sterkt press på personalet til å gjennomføre den planlagte flyttingen til lokalene på Dalheim. Dette på tross av de mange argumenter mot og en dårlig forberedt prosess ifra ledelsens side.»

Det lokale verneombud avslutter brevet med å påpeke at det er uholdbart at mange av de innmeldte forholdene og avvikene ennå ikke har kommet på plass og ber derfor om bistand fra hovedverneombudet.

Verneombud ved avdeling Strimmelen, Elin Simonssen, ønsker ikke å kommentere saken overfor iTromsø – og viser videre til hovedverneombud.

Ikke oppdatert

Ingrid Lettrem Olsen, hovedtillitsvalgt i Fagforbundets avdeling 177 i Tromsø kommune, har mottatt kopi av bekymringsmeldingen til hovedverneombudet. Hun har tidligere vært tett på situasjonen med de ansatte ved Strimmelen og deres bekymringer. I et brev til etatsleder for sykehjem, Margrethe Kristiansen, ber hun nå om å bli informert om hva som har skjedd i denne saken, og at hun blir invitert til møtet om situasjonen som skal avholdes 17. mars.

Til iTromsø sier Olsen følgende:

– Jeg har vært inne i prosessen på et tidligere tidspunkt, men nå har jeg ikke oversikt over situasjonen. Før møtet i neste uke er gjennomført, er det derfor lite jeg kan si om saken, forklarer hun.

– Det meste skal være i orden nå

Enhetsleder ved Omsorgstjenesten Jadeveien mener de aller fleste punktene som ble listet opp i bekymringsmeldingen nå er ute av verden.

– De aller fleste sakene er nå løst. Vi har fått ryddet opp i det meste av problemer, sier Astrid Nermo, enhetsleder ved Omsorgstjenesten Jadeveien.

Hun peker blant annet på at avdelingen har fått utbedret bemanningssituasjonen.

– Vi har fått tilsatt sykepleiere og hjelpepleiere, forklarer Nermo.

Vi har også fått ytterligere fem forsterkede plasser her for å kunne ta imot de sykeste pasientene, så nå har vi ti slike plasser på avdeling Strimmelen, sier enhetslederen.

Møtet om situasjonen på avdelingen som skal avholdes i neste uke, tror hun derfor kommer til å bli positivt.

– Jeg ser på det som et oppklaringsmøte der jeg tror vi kommer til å bli ganske enig. Det vil bli en oppsummering av hva slags tiltak vi har gjort, påpeker hun.