Det har ifølge henne vært et omfattende og langvarig arbeid som ligger bak hennes og administrasjonens forslag til hvordan kommunen skal forvalte sitt pund de neste fire årene.

– Det vanskeligste har vært å få på plass helheten og totalen i et så omfattende budsjett. Vi har ønsket å ivareta oppgavene som Tromsø kommune har, samtidig som vi har vært nødt til å få et budsjett i balanse, sier Steinveg til iTromsø etter budsjettfremleggelsen.

Nøkternt budsjett

Hun beskriver budsjettet for neste år – og økonomiplanen for de tre påfølgende årene – som «et nullvekstbudsjett som er nøkternt».

- Vi har fått i oppgave å legge fram et budsjett og en økonomiplan som går i balanse. Vi har fått i oppdrag å tilpasse vårt aktivitetsnivå til våre inntekter, sier Steinveg.

Det er ifølge henne flere forskjellige «marsjordre» som ligger bak prioriteringene i budsjettet. Blant annet legger den såkalte «Kystens Hus-erklæringen» sterke føringer på hvordan den kommunale økonomien skal styrkes.

Ingen økning i eiendomsskatten

– Det såkalte grunnlagsdokumentet for kommunens økonomi gir også sterke føringer. Det er vedtatt at eiendomsskatten ikke skal økes, at det skal prioriteres skarpere, at vi skal effektivisere og digitalisere tjenestene våre, sier Steinveg.

Ifølge henne så er hovedutfordringen for å oppnå dette at kvaliteten ikke forringes på de kommunale tjenestene. Tanken er at de kommunalt ansatte skal utføre stort sett de samme tjenestene, men på en billigere og mer effektiv måte.

– En ting vi ikke finner forklaringen på, men som vi må få endret, er at vi bruker 4.000 kroner mer per innbygger på kommunale tjenester enn andre og sammenlignbare kommuner, sier Steinveg.

Kommunen må derfor presse ned kostnadsnivået mot det som er gjennomsnittet for de såkalte ASSE-kommunen (det vil si de største bykommunene i Norge).

– De som vil merke effektene av det stramme budsjettet mest er de ansatte, innrømmer også Steinveg på direkte spørsmål.

Legger ned tilbud

I budsjettet foreslås også å «styre ned virksomheten» i kommunen med 30 millioner kroner. I dette begrepet inngår flere tiltak som vil få konsekvenser for dem som jobber der.

– Vi foreslår blant annet å legge ned bibliotekfilialen i Kroken og å legge ned kunstisbanen i Tromsdalen, sier Steinveg.

Det er ikke bare driften som må tilpasses trangere økonomiske kår. Også investeringsbudsjettet blir endret – og en rekke prosjekter som har vært planlagt, blir skjøvet fremover i tid.

– Vi er nødt til å tilpasse vårt investeringsnivå til markedet. Det er et veldig sterkt press på byggemarkedet i Tromsø akkurat nå, og vi har et høyt investeringspress som vi må få oversikt over, sier Steinveg.

Skyver på investeringer

Det betyr i klartekst at alle igangsatte prosjekter – som helsehus, Otium, Tromsøbadet m.m. gjennomføres – men alle andre planlagte investeringer skyves ett eller flere år.

I den siste kategorien finner vi normalhall på Storelva, omsorgsboliger for rus og psykiatri, bofellesskap i Fergeveien og bofellesskap for utviklingshemmede, samt forlengelse av gågata. Rådstua blir heller ikke pusset opp.

Budsjettforslaget skal nå drøftes med de ansattes representanter, deretter skal det til formannskapet i slutten av måneden – før det legges ut til offentlig ettersyn.

– Så skal politikerne behandle og vedta et budsjett i sitt desembermøte, sier Steinveg.