29. juni gjennomførte Mattilsynet en inspeksjon hos Tromsø Villmarkssenter som har 300 trekkhunder. Mattilsynet anser hundeholdet ved Villmarkssenteret til å være et utendørs hundehold.

– I lov om dyrevelferd står det at dyreholder skal sikre at dyr holdes i et miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig adferd. Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel, sier seksjonssjef Hilde Haug i avdeling Troms og Svalbard, seksjon dyr og slakteritilsyn i Mattilsynet.

Ti timer i uken

Videre forteller hun at det er en egen veileder for utendørs hundehold. I veilederen står det: «Hunder som står oppbundet i kjetting bør være koblet fra kjettingen flere ganger ukentlig og til sammen minst ti timer per uke».

Mattilsynet gikk gjennom aktivitetslogger for de enkelte hunde-teamene ved Villmarkssenteret. «Et tilfeldig utvalg logger ble gjennomgått. Av skjema fremgår ukentlig antall timer den enkelte hund har vært ute av kjetting i aktivitetsøyemed», skriver Mattilsynet i sitt vedtak.

Ut ifra aktivitetsloggene kommer det fram at flere av hundene er registrert som ute av kjetting i ti timer i uken, men ikke alle. «Enkelte hunder har svært få timer (fem timer) ute av kjetting i april. Tilsvarende gjelder mai og juni», står det i vedtaket.

Må rettes

Vedtaket fra Mattilsynet er at: «Villmarkssenteret må etablere en praksis som sikrer at den enkelte hund kobles fra kjettingen flere ganger ukentlig og minst ti timer per uke gjennom alle årstider/hele året».

– Hva hundene gjør de ti timene i uken kan omfatte mange typer aktivitet. Det kan være trening eller at hunden er i en hundegård. Poenget er at hundene ikke skal stå i bånd. Dette er et krav som skal sikre at lov om dyrevelferd blir fulgt, sier Haug i Mattilsynet.

Har sendt klage

Administrerende direktør Tove Sørensen ved Tromsø Villmarkssenter har klaget på vedtaket fra Mattilsynet.

– Jeg har anket vedtaket fra Mattilsynet fordi jeg er uenig med konklusjonen. Vi mener at ti timer er for mye. Jeg vil ikke si noe mer om saken før Mattilsynet sentralt har behandlet den, sier hun til iTromsø.

Hilde Haug kan bekrefte at de har mottatt klagen.

– Den skal nå til vurdering. Om det er opplysninger som endrer faktagrunnlaget vedtaket er fattet på, vil Mattilsynet lokalt kunne vurdere omgjøring av eget vedtak. Dersom så ikke er tilfelle, oversendes saken sentralt for endelig klagebehandling. Det er for tidlig å si noe om dette nå, i og med at klagen ikke er behandlet ennå, sier Haug.