Dette slås fast i et brev fra departementet til Vegdirektoratet.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom Cato Karlsen, uttaler i en pressemelding at det er en helhetsvurdering som ligger bak godkjenningen.

Gir dispensasjon

- Arbeidet med prosjektet har pågått i over 30 år. Kravet til stigningsgrad ble nylig innskjerpet, og ville slått urimelig ut for et så langtkommet prosjekt som Langsundforbindelsen. Det er etter vår helhetsvurdering derfor rimelig og riktig å tillate at fylkeskommunen kan gå videre med prosjektet, sier Karlsen.

De nye forskriftene for tunneler er at stigningsgraden maksimalt kan være fem prosent. Fylkeskommunen - som er hovedeier av veiprosjektet - har søkt om å få dispensasjon fra kravene, og bygge en tunnel med større stigningsgrad. Departementet har nå altså instruert Vegdirektoratet om å gi denne dispensasjonen.

Lav trafikkrisiko

- Uten dispensasjonen ville prosjektet fått en kraftig kostnadsvekst, og det ville medført ytterligere planleggingsbehov med tilhørende forsinkelser. Det er tidligere gitt dispensasjon til tunnel med stigningsgrad på 7,8 prosent. Veien har en daglig trafikkmengde på under 280 biler, og med en slik trafikkmengde er risikoen for uhell relativt lav, sier Karlsen.

Saken om Langsundforbindelsen er dog langt fra avgjort.

En tvist om trasevalg mellom fylkeskommunen og reinbeitedistriktet på Reinøya skal avgjøres i Høyesterett. Dato for denne rettssaken er satt til 7. november.