Over tre dager vil det mangeårige krangelen om Langsundforbindelsen gå i Høyesterett i Oslo.

Det skjer etter at Reinøy Reinbeitedistrikt anket dommen fra lagmannsretten som falt i desember i fjor. Der ble det slått fast at en eventuell mangelfull utredning av konsekvenser for reindriften i kommunedelplanen for Karlsøy kommune, ikke fører til at reguleringsplanen for Langsundforbindelsen er ugyldig.

Det mener derimot advokat Knut Helge Hurum, som representerer Reinøy reinbeitedistrikt, ikke medfører riktighet, og sa til i Tromsø at de ville anke dommen på bakgrunn av feil rettsanvendelse og feil bevisvurdering.

Og det betyr enda en ny rettsrunde for den etter hvert betente saken, en sak der blant annet et forslag fra Tromsø kommune om å droppe forbindelsen førte til isfront mellom de to ordførerne i Tromsø og Karlsøy.

Uenige om nytten av tunnelen

Saken går mellom reineierne og Troms fylkeskommune, som nesten enstemmig har vedtatt å bygge den lenge ønskede tunnelen mellom de to øyene i Karlsøy kommune.

Utbyggingen har møtt mye motbør, da den vil koste minst 700 millioner kroner. Motstandere av utbyggingen har pekt på at det er få fastboende på Reinøya, og argumenterer for at ferja som går fra mellom Reinøya og Ringvassøya får være god nok kommunikasjon til fastlandet.

De som støtter tunnelutbyggingen peker derimot på at forbindelsen ikke bare vil være nyttig for de som skal frem og tilbake til Reinøya, men at den i betydelig grad vil forbedre kommunikasjonen innad i kommunen og mot Tromsø - og særlig med tanke på fremtidige utviklingsmuligheter og næringen.

Mener det er brudd på urfolks rettigheter

Reineiere ønsker derimot ikke at den knapt tre kilometer lange tunnelen bygges, med bakgrunn i at den vil ødelegge for reinens beiteområde. '

Striden står om det skulle vært laget en konsekvensutredning for bygging av Langsundforbindelsen.

I tillegg mener reineiere at utbyggingen vil være et brudd på FNs internasjonale konvensjon om urfolks rettigheter.

Kommentaren: «Langsintforbindelsen»

Artikkel 27 om sivile og politiske rettigheter lyder som føler:

«I de stater hvor det finnes etniske, religiøse eller språklige minoriteter, skal de som tilhører slike minoriteter ikke nektes retten til, sammen med andre medlemmer av sin gruppe, å dyrke sin egen kultur, bekjenne seg til og utøve sin egen religion, eller bruke sitt eget språk.»

Nå er det opp til de fem høyesterettdommerne om Langsundforbindelsen i det hele tatt kan bli en realitet, nesten 30 år etter at man begynte å drømme om tunnelen mellom Ringvassøya og Reinøya.

Balsfjord-ordføreren om Langsundforbindelsen: - Vi har vært trofaste mot løftet vi ga