Etter at fristen gikk ut 2. september har kommunen mottatt vel ti merknader og innvendinger til planforslaget om forlengelse av Ærfuglveien på Langnes. I tillegg til å utvide veien i bredden skal den forlenges til Ørneveien, for å avlaste trafikken på Ringveien.

Må gjøre noe

Som iTromsø har skrevet har spesielt næringslivet og de private tomteeierne i Ærfuglveien sterke innvendinger mot å avstå grunn til bredere vei, og frykter at den nye veien vil sette arbeidsplasser og virksomheter i fare.

– Alle vil tjene på at det blir bedre trafikkforhold. Dersom vi ikke gjøre noe, kan det få langt større konsekvenser, sier Ragni Løkholm Ramberg.

Komitélederen for byutvikling, miljø og transport er lydhør overfor innspillene, men mener det må gjøres noe for å bedre trafikkforholdene i området.

Vanskelig å unngå

– Vi skal selvfølgelig lytte til alle merknadene og behandle dem med respekt. Kommuneadministrasjonen og politikerne skal forsøke å imøtekomme merknadene i den grad man kan. Det viktigste er å få en god vei i et område hvor trafikkforholdene er i ferd med å bli vanskelige, sier hun.

Ramberg viser til at også Stakkevollveien, med sine trafikale utfordringer, skal rustes opp for å gjøre den mer attraktiv for fotgjengere, syklister og kollektivbrukere. Det skjer heller ikke uten at noen blir berørt.

– På Langnes er det regulert for 500 boliger og da må det legges til rette for myke trafikanter som skal ha dette som sitt nærmiljø.

Bra for bydelene

Ramberg frykter ikke en bydelsutvikling hvor boliger, handel og industri blandes som på Langnes.

– Jeg har veldig tro på en blanding av funksjoner. Det vil gi spennende bydeler. Sentrum skal for eksempel ikke bare være en plass for kino- og kafébesøk, folk skal kunne jobbe og bo her også. Det samme ønsker vi i bydelene, sier Ragni Løkholm Ramberg.

Etter at administrasjonen er ferdig med merknadsbehandlingen skal reguleringsplanforslaget behandles i komiteen for byutvikling, miljø og transport før kommunestyret fatter det endelige vedtaket.