Onsdag presenterte Kunnskapsparken Bodø Levert-rapporten for 2015. Rapporten kartlegger omsetningen til leverandørindustrien i Nord-Norge til petroleumssektoren.

Rapporten viser at Troms har det største fallet i omsetning i Nord-Norge med en nedgang på 27,3 prosent. Rapporten forventer en ytterligere nedgang på 1,15 milliarder kroner for 2016.

Nedgang i Tromsø

Seniorrådgiver Tom Steffensen forklarte tilstandene i Tromsø på pressekonferansen.

– I 2015 var det 434 årsverk forbundet med leveransene innen oljesektoren i Tromsø. Det er en nedgang på 126 årsverk fra 2014. Mens det er forventet lite nedgang av omsetningen i Harstad og Nord-Troms for 2016, er det forventet en fortsatt nedgang i Tromsø. Åtte av de ti største leverandørene i byen venter fall i sine leveranser, og det ventes en nedgang i årlig omsetning på 125 millioner kroner i Tromsø for 2016.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) erkjenner at det er en tøff situasjon, men er ikke bekymret for Tromsøs fremtid som oljeprofitør.

– Det er krevende tider, og den rammer forskjellige deler av oljeindustrien. Selv om det er en stor nedgang for omsetning og årsverk i Tromsø, er jeg ikke i tvil om at Tromsø vil spille en rolle i oljenæringen i fremtiden. Den kompetansen UiT besitter vil være en naturlig rekrutteringsarena for oljeindustrien nasjonalt og globalt i tiden fremover. Leverandørindustrien i Nord-Norge er også i motsetning til flere andre robust fordi den har flere ben å stå på. De leverer ikke bare til oljenæringen, men også til havbruk og andre sektorer.

Forventet fall

Ministeren mener at omsetningen tidligere år ikke har vært bærekraftig og at det er naturlig at det ville komme et fall. Det er seniorrådgiver Carl Erik Nyvold i Kunnskapsparken Bodø enig i.

– Etter fem år med vekst for leverandørindustrien kom det et ventet fall i 2015. Behovet for omstilling og effektivisering i petroleumssektoren, kombinert med kraftig fall i oljeprisen, er hovedårsaken til fallet. Antall årsverk fra den nordnorske leverandørindustrien har falt med drøyt 500, til 2.210 utførte årsverk i 2015. På den positive siden, sett med nordnorske øyne, er andelen innpendlet arbeidskraft falt betydelig og står for omtrent halvparten av de bortfalte årsverkene.

Optimistisk oljeminister

Til tross for et fall i oljeleveranseindustrien er ikke ministeren pessimistisk for fremtiden.

– En stor andel av de gjenværende petroleumsressursene befinner seg utenfor kysten av Nord-Norge – både i Norskehavet og i Barentshavet. Dermed ligger alt til rette for at Nord-Norge skal ta en enda større del i det norske oljeeventyret fremover. Utviklingen i Hammerfest med Snøhvit og Goliat er et godt eksempel. Levert-rapporten viser at kunnskapen og kompetansen som ligger i de nordnorske miljøene er en viktig driver.

Han mener regjeringen legger til rette for vekst i oljenæringen, og at man er avhengig av å åpne nye felter for å få flere arbeidsplasser i Nord-Norge.

– Aktivitet i havet gir verdiskapning på land. Åpning av nye felter vil gi vekst og flere lønnsomme arbeidsplasser.

Skeptisk forsker

Det resonnementet støtter ikke Berit Kristoffersen. Hun er førsteamanuensis for statsvitenskap og samfunnsgeografi ved UiT–Norges arktiske universitet.

– For ti år siden snakket man om en storstilt utvikling av Nord-Norge ved å åpne nye felt, med arbeidsplasser og industriutvikling. «Olje for utvikling» var hovedargumentet for å åpne opp for boring i Lofoten. Nå er det brukt titall milliarder på leteboring i Barentshavet, uten at man har sett store gevinster, verken i form av å finne de store reservene som gir store utbygginger, eller arbeidsplasser i Nord-Norge. Når så mange mister jobben i oljenæringen i resten av landet, kan vi spørre oss om man ikke kommer i en situasjon hvor det blir mange pendlere inn til Nord-Norge ved eventuelle utbygginger, og at det da ikke gir så mange arbeidsplasser som lovet i landsdelen.

Lien mener ikke kritikken treffer.

– Nå er ikke akkurat Berit Kristoffersen kjent for å være spesielt entusiastisk for olje- og gassaktiviteter, og det er jo greit, det. Men man kan ikke sitte i Oslo og vedta arbeidsplasser i Nord-Norge, sånn fungerer det ikke. Industrien i landsdelen må selv ta tak i de muligheter som finnes og bygge kompetanse som kan brukes av næringen.