Statens vegvesen har smått begynt arbeidet med å bygge ny adkomst til havne- og industriområdet i Breivika. Samtidig utvider de også Stakkevollveien til fire felt mellom rundkjøringen nedenfor UNN og Gimleveien. Der skal det også bygges støyavskjerming, samt egen sykkelvei.

For beboerne langs den aktuelle veistrekningen, betyr det at innkjøringene deres flyttes fra Stakkevollveien til Njords vei.

– Adkomsten flyttes ikke for veldig mange. Det er snakk om rundt seks boliger, sier prosjektleder for investering i Statens vegvesen, Eirin-Anne Blix.

Gledelig nytt

Flere av beboerne i området opplyser til iTromsø at de stiller seg positive til endringene, og da særlig støyskjermingen.

– Den nye adkomstveien har vært planlagt fra vi kjøpte på 80-tallet, og traseen har ligget i reguleringsplanens kart lenge, så du kan si dette er noe vi har ventet på. I tilegg har vi i mange år etterlyst støyskjerming ut mot veien, sier Svein Halvorsen, som bor like ved veien.

Halvorsens nabo, Pål Johansen, er en av dem som i flere tiår har jobbet for å få redusert støynivået i området.

– Det Statens vegvesen nå gjør er kjempemessig. Støyskjermingen de bruker skal være ganske så absorberende. Det blir nok en helt annen hverdag, sier han med et stort glis.

foto
STORE ENDRINGER: Planen var egentlig å legge støygjerdet tett opp mot eiendommene, men etter å ha konferert med beboerne, ble det besluttet å legge det ut mot den nye veien, slik at også gangfeltet og sykkelveien skjermes.

Langt engasjement

Det er 35 år siden Johansen først engasjerte seg i saken; etter at arbeidet med å sprenge ut ny tunnel startet og veivesenet trengte et sted å lagre massene.

– Det ble havneområdet rett nedenfor oss. Det ble kjørt masser døgnet rundt. Til slutt fikk vi kranglet oss til kjørestopp klokken 22.00, men så begynte neste steg, hvor de knuste og sorterte massene. Støyen var helt forferdelig, forteller han.

Johansen tok saken til kommunen, men der fikk han ikke gehør.

– Tilbakemeldingen var at siden vi hadde valgt å bo der, måtte vi regne med støy. Etter hvert kom de på befaring, og da var de enige om at forholdene var under enhver kritikk, men ingenting ble gjort. Det var bare snakk i luften, sier han.

Roser fagmyndighetene

I løpet av årene er det ikke bare anleggsstøy som har forsuret bomiljøet i nabolaget. Trafikkveksten langs veien har i tillegg vært eksplosiv.

I forbindelse med reguleringsplanen for Breivika havn nord, ble kommunen i 2010 nødt til å gjøre en konsekvensutredning av videre utbygging. Der står det svart på hvitt at dersom de ville bygge mer, må det bøtes på med støyreduksjon opp mot bebyggelsen.

– Det var et absolutt krav, men likevel har vi altså gått åtte år og ventet, uten at det er tatt grep, sier han oppgitt.

Johansens erfaring er at det ikke nytter å snakke med politikerne og kommunen.

– Man er nødt til å gå til fagmyndighetene. Hos veivesenet ble jeg møtt på en fantastisk måte. Der ble vi hørt, sier han.

foto
DETTE ER PLANEN: Det skal bygges gangfelt og sykkevel avskjermet fra den nye firefeltsveien. I tillegg bygges det ny rundkjøring og adkomst til havneområdet, samt nye innkjørsler til beboerne.

På plass neste høst

Ifølge Blix vil støyskjermingen og sykkelveien være det siste veivesenet går i gang med.

– Når vi er ferdige med å bygge de to nye feltene ned mot havna, starter vi med utskiftning av masser i den eksisterende veien. Støygjerdet og sykkelveien vil komme i kjølvannet av dette, sier hun.

Planen er at de nye feltene langs Stakkevollveien skal være ferdige i løpet av høsten.

– Stakkevollvegen vil være åpen mens vi bygger, så da ber vi selvfølgelig bilistene ta hensyn når de passerer arbeidsområdet, sier prosjektlederen.

Åpner snart veien

I dag er det omkjøring på nedsiden av Stakkevollveien mens det jobbes med omlegging av kabler og rør i krysset Stakkevollveien/Gimleveien, hvor det etter hvert skal lages en femarmet rundkjøring.

– Vi skulle gjøre oss ferdige der i løpet av april, men når man begynner å grave på en gammel vei, dukker det opp mye rart: kabler og rør må skiftes, høyspentkabler må flyttes og det må legges nytt vann og ny strøm, forteller Blix.

Arbeidet i krysset skal ifølge prosjektlederen være ferdig i begynnelsen av juni.

– Da opphører også omkjøringen, sier hun.

Totalt har prosjektet en kostnadsramme på 175 millioner kroner, og er planlagt ferdigstilt i løpet av høsten 2019.

– Vi er i rute, og vi holder oss innenfor rammen, slår prosjektlederen fast.